Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Tööõiguse seadused ja määrused

Viimati uuendatud: 02.08.2022

Võrdse kohtlemise ja soolise võrdõiguslikkuse õigusaktid

 

Raamlepingud

Raamkokkulepe (i.k framework agreement) on Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite vahel sõlmitavate kokkulepete üks liik.

Raamkokkulepete õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 154 ja 155. Raamkokkulepete jõustamiseks on olemas kaks võimalust:

 • Euroopa Nõukogu otsus (praktikas direktiiv);
 • siseriiklike sotsiaalpartnerite abil.

Raamkokkuleppeid võib kohaldumisala järgi jaotada kolmeks:

 • kogu tööturgu hõlmavad;
 • ühte sektorit hõlmavad;
 • sektorite vahelised ehk kahte või enamat sektorit hõlmavad.

Kogu tööturgu hõlmavaid raamkokkuleppeid on tänaseks sõlmitud seitse. Nendeks on:

 1. lapsehoolduspuhkust puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 14.12.1995 ning jõustati direktiiviga 96/34/EÜ;
 2. osaajaga töötamist puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 06.06.1997 ning jõustati direktiiviga 97/81/EÜ;
 3. tähtajalisi töölepinguid puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 18.03.1999 ning jõustati direktiiviga 99/70/EÜ;
 4. kaugtööd puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 16.07.2002 ning jõustatakse siseriiklike sotsiaalpartnerite abil;
 5. tööga seotud stressi kokkulepe, mis sõlmiti 08.10.2004 ning jõustatakse siseriiklike sotsiaalpartnerite abil;
 6. ahistamist ja vägivalda töökohal puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 26.04.2007 ning jõustatakse siseriiklike sotsiaalpartnerite abil;
 7. uus lapsehoolduspuhkust puudutav kokkulepe, mis sõlmiti 18.06.2009 ning suure tõenäosusega jõustatakse sarnaselt tema eelkäijale direktiiviga.

Esimene sektorite vaheline raamkokkulepe sõlmiti 25.04.2006 ning see on kokkulepe töötajate tervise kaitse tagamiseks läbi kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohase käitlemise ning kasutamise kohta, mis jõustatakse siseriiklike sotsiaalpartnerite abil.

Kõik kogu tööturgu hõlmavad raamkokkulepped ning esimene sektorite vaheline kokkulepe on tõlgitud ning avaldatud eesti ja ingliskeelsete paralleeltekstidena kogumikus, mille elektrooniline versioon on kättesaadav siit.

Siseriiklike sotsiaalpartnerite abil jõustatavate raamkokkulepete paremaks rakendamiseks on koostatud tõlgendusjuhised ning muud abimaterjalid:

Infot raamkokkulepete, mis ei ole Eesti õigusesse direktiivi alusel üle võetud, rakendamise kohta Eestis saab Eesti Ametiühingute Keskliidult ning Eesti Tööandjate Keskliidult.