Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Usaldusisik

Viimati uuendatud: 11.10.2021
 • Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate vahel vahendajaks olemine.
 • Usaldusisiku valimise ettepanek peab tulema töötajate poolt.
 • Üldkoosolek on otsustusvõimeline siis, kui osa võtavad vähemalt pooled tööandja töötajatest.

Kes on usaldusisik?

Eestis kuulub ametiühingutesse erinevatel põhjustel vähe töötajaid. Seetõttu võivad töötajad valida tööandjaga suhtlemiseks töötajate üldkoosolekul kõigi töötajate esindaja ehk töötajate usaldusisiku ka ilma töötajate esindusorganisatsioonita. Töötajate usaldusisik esindab töötajaid nii töötervishoiu, tööohutuse kui töösuhete küsimustes. Tema ülesanded, õigused ja kohustused on oluliselt laiemad kui näiteks töökeskkonnavolinikul. Usaldusisiku kandidaate võivad esitada kõik töötajad ja tööandja juures tegutsev ametiühing, kuid mitte tööandja esindajad. Üldkoosolek on kohustatud tööandjale viivitamatult pärast koosoleku toimumist ja usaldusisiku valimist teatama kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis usaldusisiku valimisest, tema volituste kestusest, ja õigusest töötajaid ühiselt esindada.

Usaldusisiku peamine ülesanne on tööandja ja töötajate vahel nö vahendajaks olemine. Tema annab tööandjale edasi kõigi töötajate arvamuse ning tööandja saab talle edastada infot, mis peab jõudma kõigi töötajateni. Teisalt peab usaldusisik omama kõige värskemat informatsiooni tööandja plaanide ja tegemiste kohta. Ka peab ta teadma töötajate seisukohti ja hinnanguid tööandja kavandatavate tegevuste osas. Töötajate usaldusisikul on õigus tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega, saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida sel teemal tööandjaga. Ka võib ta pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid.

 

Usaldusisik on tööandja töötaja, kelle on valinud tööandja töötajate üldkoosolek oma esindajaks seadusest tulenevate ülesannete täitmisel suhetes tööandjaga. Usaldusisik ja tööandja peavad tegema koostööd vastastikuse usalduse alusel ja heas usus, võttes arvesse töötajate ja tööandja õigusi, kohustusi ja huve.

Usaldusisiku valimine

Töötajate usaldusisiku valimise korda reguleerib töötajate usaldusisiku seadus (TUIS). Erinevalt töökeskkonnavoliniku valimistest ei saa töötajate usaldusisiku valimine toimuda tööandja initsiatiivil, vaid see tahe peab olema töötajatel endil.

TUIS kohaselt saavad töötajate usaldusisiku valmisteks üldkoosoleku kokku kutsuda tööandja juures tegutsev ametiühing või enamus tööandja juures töötavatest ametiühingu liikmetest, kui ühing ei ole loodud tööandja juures. Koosoleku võivad kokku kutsuda ka vähemalt 10 protsenti tööandja töötajatest.

Üldkoosoleku kokkukutsuja teatab töötajatele koosoleku põhjuse ja toimumise aja vähemalt kaks nädalat ette.

Üldkoosolek saab töötajate usaldusisiku valida ehk on otsustusvõimeline siis, kui osa võtavad vähemalt pooled tööandja töötajatest.

Tööandja ise usaldusisiku kandidaate pakkuda ei tohi. Valimise eesmärk ja mõte ongi selles, et tegemist on töötajate esindajaga. Kandidaate võivad esitada kõik töötajad ja tööandja juures tegutsev ametiühing.

Usaldusisiku õigused

Usaldusisikul on õigus:

 1. tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega;
 2. saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet ning konsulteerida selle teabe alusel tööandjaga;
 3. pidada tööandjaga läbirääkimisi kollektiivlepingu sõlmimiseks kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid;
 4. esindada töötajaid kollektiivse töötüli lahendamisel kollektiivse töötüli lahendamise seaduses sätestatud tingimustel ja korras, kui tööandja juures ei ole ametiühingut või ei tööta ametiühingusse kuuluvaid töötajaid;
 5. teavitada huvitatud ametiühingut ning tööandjate ja ametiühingute liitu või keskliitu tööandjapoolsest töötingimuste rikkumisest;
 6. pöörduda saadud teabe konfidentsiaalsusest või teabe andmisest keeldumisest tuleneva vaidluse lahendamiseks töövaidlusi lahendavasse organisse;
 7. saada koolitust oma ülesannete täitmiseks;
 8. kaasata oma ülesannete täitmiseks eksperte;
 9. kokkuleppel tööandjaga kasutada usaldusisiku ülesannete täitmiseks vajalikke tööandja ruume ja muid vahendeid.

Usaldusisiku kohustused

Usaldusisik on kohustatud:

 1. osalema informeerimisel ja konsulteerimisel;
 2. vahendama teavet tööandjale ja töötajatele;
 3. jälgima töötingimuste täitmist ning teatama rikkumisest tööandjale ja vajadusel tööandja tegevuskohajärgsele tööinspektorile;
 4. töötaja taotlusel esindama töötajat töövaidluses tööandjaga enne töövaidlusi lahendavasse organisse pöördumist;
 5. aitama kaasa töörahu hoidmisele, kui kollektiivlepingu on kollektiivlepingu seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlminud usaldusisik;
 6. tegema koostööd ametiühingu usaldusisiku, töökeskkonna voliniku ja töökeskkonna nõukoguga.