Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Katseaeg

Viimati uuendatud: 24.05.2024
  • Töölepingu seadus eeldab nelja kuulist katseaega.
  • Pooled võivad kokku leppida, et katseaega ei kohaldata või seda lühendatakse.
  • Katseaja hulka ei arvestata aega, kui töötaja on ajutiselt töövõimetu või kasutab puhkust
Sülearvuti

Katseaja eesmärgiks on anda pooltele võimalus hinnata töötaja sobivust konkreetsele töökohale, täpsemalt kas töötaja 

  • tervis,
  • teadmised,
  • oskused,
  • võimed,
  • ja isikuomadused

vastavad tasemele, mis on töö tegemiseks nõutavad. Tööandja hindab katseaja kestel töötaja sobivust kokkulepitud töö tegemiseks ning töötaja saab katseajal välja selgitada oma võimed ja valmisoleku konkreetsel töökohal töötada. Katseaeg annab pooltele võimaluse jõuda selgusele, kas sõlmitud töösuhe vastab nende tahtele.

Katseaeg kestab maksimaalselt neli kuud alates töötaja faktilisest tööle asumise päevast. Tööandjal tuleb töötajat alati teavitada katseaja kestusest. Näiteks kui töötaja asub tööle neljakuulise katseajaga, siis see tuleb töölepingusse kirja panna

Katseaja kulgemise kuupäev ei sõltu sellest, kas kirjalik tööleping on selleks päevaks sõlmitud või mitte. Töölepingus võivad pooled kirjalikult kokku leppida, et katseaega ei kohaldata või seda lühendatakse. Pikemas kui neljakuulises katseajas töölepingu seaduse alusel kokku leppida ei saa.

Kuni 8 kuuks sõlmitud tähtajalise töölepingu korral ei või katseaeg olla pikem kui pool lepingu kestusest. Näiteks 6-kuulise töölepingu korral ei või katseaeg olla üle 3 kuu.

Tööandja võib töötajale määrata juhendaja või mentori, kes jälgib uue töötaja sisseelamist ning on algajale toeks. Näiteks kui vilunud õmbleja läheb ühest õmblusettevõttest teise, tuleb tal siiski nii mõndagi ümber õppida ning uue tehnoloogia ja töörütmiga kohaneda.

Soovitatav on katseaja jooksul mõne aja möödudes teha kirjalik vahekokkuvõte saavutatud tasemest ja juhtida töötaja tähelepanu vajakajäämistele. Ka töötaja ise peab katseajal aktiivne olema, küsima selgitusi ning täiendavat juhendamist töölõikudes, mis tal veel hästi välja ei tule.

Mis on katseaja viimane päev?

Katseaja viimase kuupäeva määratlemisel võivad pooled selles töölepingus kokku leppida või lähtuda seadusest tulenevast tähtaja saabumise regulatsioonist.

  1. Töölepingus on kokku lepitud konkreetsete kuupäevadega katseaja alguse ja lõpu aeg. Näide: katseaeg algab töötaja tööle asumisega 01.02.2021. Katseaja viimane kuupäev on 31.05.2021. Sellise kokkuleppe järgi möödub katseaja tähtaeg 31.05.2021 kell 24.00 (tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 137 lg 1). 
  2. Töölepingus on kokku lepitud, et töötajale kohaldatakse neljakuulist katseaega ning lõppkuupäeva ei ole täpsustatud. Kui tähtpäeva saabumine on määratud kuudes arvutatava tähtajaga, saabub tähtpäev viimase kuu vastaval päeval (TsÜS § 136 lg 3). Ka Riigikohus on korduvalt selgitanud, et „vastava päeva“ all mõeldakse sündmuse toimumise päeva või kalendripäeva, millega seadus seob tähtaja kulgemise (Riigikohtu otsused 2-17-7745 p 11 ja 3-2-1-116-07 p 15) . Katseaja puhul on vastav päev katseaja alguskuupäev, Näide: töötaja asus tööle 01.02.2021. Katseaja viimane päev on 01.06.2021.

Kui mõlema poole sooviks on, et katseaeg ei pikeneks tuleb see töölepingus fikseerida.

Kas katseaega saab töösuhte jooksul uuesti kohaldada?

Töölepingu tingimuste muutmine, tavaliselt teisele tööle üleviimine, töösuhte kestel ei õigusta töötaja suhtes uue katseaja kokku leppimist. Enne töötaja teisele tööle üleviimist peab tööandja hindama, kas töötajal on piisavad teadmised, oskused, kvalifikatsioon, vajadusel kogemus teisel tööl hakkama saamiseks. Kui töötaja teisel tööl siiski hakkama ei saa ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, on alus töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks seaduses ettenähtud korras ja tingimustel.

Kas katseaeg pikeneb?

Katseaja hulka ei arvestata aega, mille jooksul töö tegemine oli töötaja poolt takistatud, eelkõige kui töötaja on ajutiselt töövõimetu, täidab haiguslehe alusel töötamise ajal tavapärasest erinevaid tööülesandeid või kasutab puhkust aga välistatud ei ole muud põhjused, mis takistavad tööandjal hinnata töötaja sobivust töö tegemisel. Näiteks, kui uue töötaja töölepingus on kirjas, et tema katseaeg on neli kuud, lõpukuupäeva pole määratud ja töötaja haigestub ning viibib kuu aega töölt eemal pikeneb töötaja katseaeg ühe kuu võrra.

Kui mõlema poole sooviks on, et katseaeg ei pikeneks tuleb see töölepingus fikseerida. Näiteks võib töölepingus olla kirjutatud, et töötaja asub tööle neljakuulise katseajaga ja katseaja hulka arvestatakse aega, kui töötaja on ajutiselt töövõimetu, viibib puhkusel või kasutab muud töölepingu seaduse §-s 19 sätestatud töö tegemisest keeldumise alust.

Kas katseajal võib kokku leppida väiksemas töötasus?

Katseajal on lubatud kokku leppida erinevas töötasus. Töötasu on pooltevaheline kokkulepe, seega sellist kohustust töölepingu seadusest ei tulene. Töötasu ei tohi sellele vaatamata olla väiksem kui töötasu alammäär.

Vastav kokkulepe tasuks selgelt kohe töölepingu sõlmimisel reguleerida. Näiteks: töötasu katseajal on 1000 eurot kuus bruto ja peale katseaega 1500 eurot kuus bruto.