Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Hea töökeskkonna auhind

Viimati uuendatud: 19.06.2023

Hea töökeskkonna auhind

Tööinspektsioon tunnustab igal aastal ettevõtteid hea töökeskkonna arendamise eest. Tunnustusega soovime tõsta esile ettevõtteid, kus väärtustatakse töötajate tervist säästvat töökeskkonda ja ohutut töötamist. Nende ettevõtete töötajad teavad, kuidas ohutult ja tervist säästvalt töötada, on teadlikud riskidest, riskianalüüs on integreeritud tööprotsessi, töötajate tervist mõjutavaid ohte hinnatakse pidevalt ning neid maandatakse kiiresti ja tulemuslikult.

Auhinda antakse välja kahes kategoorias: alla 50 töötajaga ettevõte ning üle 50 töötajaga ettevõte.

Kandideerimine

Palun esitage avaldused hiljemalt 6. oktoobriks 2023.a.

Sel aastal palume uuendusena kandideerimisel esitada lisaks täidetud vormile ka info ettevõttes kasutusel oleva parima praktika kohta. Kirjeldada, kuidas olete töökeskkonda muutnud ohutumaks või tervist hoidvamaks või tõstnud töötajate heaolu. Tegemist võib olla nii olukorraga, kus õigusaktide nõuete täitmiseks on kasutatud uudset lähenemist kui ka olukorraga, mida õigusaktid ei reguleeri. 

Ettevõtte hindamine

Hea töökeskkonna auhinnale kandideerivat ettevõtet hinnatakse kolmes osas:

Esimeses osas hinnatakse ettevõtte poolt esitatud taotlust ning analüüsitakse Tööinspektsiooni infosüsteemis TEIS olevaid andmeid ettevõtte kohta (tööõnnetused, kutsehaigestumised, töövaidlused, järelevalve tulemused, väärteomenetlused). Hindamisel võetakse aluseks 2020-2023. aasta andmed. Lisaks kontrollitakse, kas Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda on sisestatud andmed töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnanõukogu ja töökeskkonnavoliniku kohta samuti, kas on lisatud töökeskkonna riskianalüüs.

Esimese osa läbimisest või mitteläbimisest anname ettevõttele teada kahe nädala jooksul peale  taotluse esitamist.

Teises osas külastab ettevõtet Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant, kes vaatab koos tööandjaga üle töökeskkonna ning hindab ettevõtte tegevusi allpool toodud teemadel. Samuti vaadatakse külastuse ajal üle ka taotluses esitatud andmed.

Konsultant hindab ettevõttes kohapeal:

 • töökeskkonna üldmuljet;
 • riskianalüüsi (sh tegevuskava);
 • töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi;
 • töökeskkonnaspetsialisti tegevust;
 • töökeskkonnavoliniku tegevust (juhul kui on valitud);
 • töötajatele juhandamise ja väljaõppe korraldamist;
 • isikukaitsevahendite võimaldamist ja kasutamist;
 • töövahendite ohutust ja nende ohutu kasutamist;
 • kemikaalide käitlemist;
 • töötervishoiuteenuse korraldamist;
 • kui ettevõttes on toimunud tööõnnetus või töötajal on diagnoositud kutsehaigestumine meetmete rakendamist samalaadse juhtumi vältimiseks.

Ettevõttes hindamisel soovib konsultant kohtuda ka töökeskkonnavolinikuga.

Parima praktika hindamisel pöörab konsultant tähelepanu:

 • praktika rakendatavus teistes ettevõtetes;  
 • ühiskaitse- või töökorralduslikke meetmete eelistamine;
 • töötajate (või nende esindajate) osalemine lahenduse väljatöötamises;
 • töötajate rahulolu välja selgitamisele;
 • kas kasutusele võetud praktika lahendas kirjeldatud probleemi;
 • praktika kasutatavusele;
 • kas praktika on hiljutine ega ole üldtuntud.

Kirjeldatud parim praktika peab olema uuenduslik  ja rakendatud mitte rohkem, kui aasta tagasi ning ei tohi olla üldtuntud. Hindamisel ei võeta arvesse kaubanduslikuks eesmärgiks välja töötatud tooteid, vahendeid ega teenuseid.

Peale ettevõtte külastamist koostab töökeskkonna konsultant iga ettevõtte kohta kokkuvõtte, mille edastab hindamiskomisjonile.

Lõpphindamine ja auhinna saajate väljaselgitamine

Kolmandas osas vaatab komisjon läbi nii kokkuvõtted kui ettevõtte kohta eelnevalt kogutud andmed (taotlus ning Tööinspektsiooni infosüsteemis olevate andmete analüüs) ning otsustab seekordsed auhinnasaajad.

Hea Töökeskkonna auhind antakse üle 14.12.2023.

Hea Töökeskkonna auhinna võitjad

Väikeettevõtete kategoorias pälvis sel korral tunnustuse Bondora Group AS, kes on väike, aga tubli. Lisaks suurepärasele kontorile panustatakse ettevõttes töötajate heaolusse ka läbi tervise edendamise. Ettevõtte töökeskkonnavoliniku südameasjaks on kontoris olemise töötajatele võimalikult mugavaks tegemine.

Suuremate ettevõtete kategoorias sai auhinna Interconnect Product Assembly AS , kelle puhul jäi silma see, kuidas on hea töökeskkonna loomisse suudetud kaasata töötajad, panustades palju nende koolitusse. Selle tulemusena oli töökeskkonnavolinike valimisel ühele voliniku kohale lausa viis kandidaati.

Lisaks otsustas komisjon sel aastal anda välja ka eriauhinna AS Hanza Mechanics Tartu töökeskkonnaspetsialistile Olesja Kuusikule, kes teeb oma tööd südamega ja panustab igapäevaselt sellesse, et töökeskkond suures ettevõttes oleks ohutu ja tervist hoidev. Kuna ettevõttes esineb suur osa kõikidest võimalikest töökeskkonna ohuteguritest ja töötab ligi 500 inimest, siis on tema panus märkimisväärne.

 • Suurettevõttes ABB AS on töötervishoid ja tööohutus fookuses igapäevaselt ning läbivalt kõikides tegevustes. Ettevõte pöörab süsteemselt tähelepanu ohuolukordade uurimisele, sest ohuolukordade põhjalik uurimine ja tegelike põhjuste väljaselgitamine ning nende kõrvaldamine aitab vältida seda, et keegi tööd tehes viga saab. Ettevõttes pööratakse suurt tähelepanu töötajate teavitamisele, töötajatele on info kättesaamine tehtud väga lihtsaks, vajalik info näiteks riskianalüüside kokkuvõtete näol on pandud töökohtade lähedustesse stendidele.
 • Väikeettevõttes AS Elcogen ei ole töötervishoiu ja tööohutuse teemad jäetud ainult töökeskkonnaspetsialisti korraldada. Nii riskianalüüsi ja uute ohutusjuhendite koostamisse kui ka igakvartaalsesse sisekontrolli on kaasatud palju teisi töötajaid. Sisekontrolli tulemused jõuavad ettevõtte tippjuhini ja selle käigus nähtud probleemid leiavad võimalikult kiire lahenduse. Tänu uue kontoriosa valmimisele on nüüd avarad töökohad ka kontoritöötajatele, nii nagu olid teistes tööruumides. Isikukaitsevahendite kasutamine on muutunud igapäevase töö osaks ja seda muuhulgas ka seetõttu, et on otsitud ja leitud nende kasutajatele võimalikult mugavad ja sobivad vahendid. Lisaks tavapärasele tervisekontrollile töötervishoiuarsti juures hüvitab tööandja rahaliselt nii tervisekahjustusi ennetavaid tegevusi kui ka eriarstide vastuvõtte.

 • Suurettevõte Ericsson Eesti väärtustab ohutut ja tervist hoidvat töökeskkonda. Edu võtmeks on töötajate kaasamine hea töökeskkonna loomisse ja hoidmisse, nende ettepanekuid hinnatakse ja võetakse tõsiselt. Ettevõtte töökeskkonna meeskond on motiveeritud ja huvitatud hea töökeskkonna pidevasse arengusse panustamisest. Probleemid arutatakse läbi ning otsitakse kõigile sobivaid lahendusi.

  Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks püütakse vähendada kontakte - töö on korraldatud selliselt, et erinevad vahetused kokku ei puutu. Kontoris on inimesed jagatud kolme vahetusse, et oleks võimalik distantsi hoida. Mõeldud on kontaktide vähendamisele ka üldkasutatavates ruumides.

 • Väikeettevõtete kategoorias jäi käesoleval aastal auhind välja andmata.

 • suurettevõte Elisa Eesti AS (Telekomiettevõte Elisa Eesti lähtub töökeskkonda paremaks muutes sellest, et ettevõttes töötavad inimesed üle Eesti. Head algatused ei piirdu vaid Tallinnas oleva peakontoriga, vaid püütakse jõuda kõikide esindusteni. Ettevõtte töökeskkond on arenev, muudatuste tegemisel kuulatakse oma töötajaid ning arvestatakse nende arvamusega - teavad ju nemad kõige paremini, milline töökoht olema peaks.)
 • väikeettevõte Insly OÜ (Insly Kindlustus-startup ettevõttes on ilus ja kaasaegne töökeskkond, kuid veelgi olulisem on see, et ettevõttes on motiveeritud töökeskkonnaspetsialist ning aktiivne töökeskkonnavolinik. Koos tegutsevad nad selle nimel, et töökeskkond oleks ja püsiks ohutu ning töötajate tervist säästev.)
 • väikeettevõte Bonava Eesti OÜ (Bonava Eesti on ettevõte, kus töötervishoiu ja tööohutus ehitusplatsil on heal tasemel juhitud ning hoolitsetakse ka alltöövõtjate ohutuse ja juhendamise eest. Igapäevaselt tegelevad ehitusplatsil ohutusega tööde juhid ning korra nädalas kontrollib olukorda töötervishoiu ja tööohutuse koordinaator. Korra kuus osaleb selles ka audiitor väljastpoolt ettevõtet. Ehitusplatsil avastatud rikkumiste edastamiseks kasutatakse nutitelefonides olevat äppi, mis võimaldab edastada rikkumiskohast tehtud pildi lihtsalt ja kiiresti ohutuse eest vastutajatele. Lisaks tavapärasele juhendamisele ja väljaõppele korraldatakse kord aastas tööohutuse teabepäev, milles osalevad ka kõik alltöövõtjate töötajad.)
 • suurettevõte Saaremaa Piimatööstus AS (Saaremaa Piimatööstuses  on töötervishoid ja tööohutus iga töötaja teema. Valdkonda veab töökeskkonnaspetsialist, kes on samal ajal ka personalispetsialist.  Kaasatud on ka kõik tööjuhid, kelle jaoks ohutuse tagamine on osa igapäevatööst. Tööjuhid on hästi kursis nii töökohtadel esinevate ohtudega kui võimalustega nende tagajärgede vältimiseks.)
 • väikeettevõte Baltic Oil Service (Baltic Oil Service on võrdlemisi noor ettevõte, kus on kohe algusest peale korraldatud töökeskkonda nii, et see oleks ka päriselt töötajate jaoks ohutu. Rõhku on pandud töötajate juhendamisele – juhendamise aluseks on konkreetsed ja hästi arusaadavad ohutusjuhendid, milles on kasutatud ka pildimaterjali ja skeeme reaalsest töökohast ning enne töö alustamist räägitakse töötajaga kogu tööprotsess läbi. Ettevõte mõistab, et töökeskkonnaga tegelemine on pidev protsess, mis ühest küljest aitab vältida võimalikke kahjusid, teisalt aga aitab ettevõttel areneda.
 • suurettevõte Derivco Estonia (Ettevõte Derivco Estonia hindab kõrgelt töötajate heaolu. Ettevõtte suurimaks probleemiks on pidevast kuvariga töötamisest tulenevad luu- ja lihaskonna ning nägemisprobleemid. Seetõttu panustab ettevõte terviseedendamisse nii sportlike tegevuste korraldamise kui sporditoetuse maksmisega.)
 • Väikeettevõte AS Saku Metall (Ettevõtte AS Saku Metall eesmärk on olla parimate tööandjate seas, kes hoolitsevad oma töötajate eest. Hea töökeskkond tagab töötajatele paremad töötingimused ning kaitseb nende kõige kallimat vara – tervist.)
 • Suurettevõte AS Harju Elekter Teletehnika (AS Harju Elekter Teletehnika on 25 aastat tegutsenud ja kogu selle aja pööranud suurt rõhku töökeskkonna ohutusele. Ettevõtel on juba aastaid toimiv Jaapanist pärit 5S-süsteem, mis aitab tagada tööohutust. Üks selle tulemusi on, et iga töötaja hoiab oma tööpaiga korras ja aitab seega tagada üldist heakorda.)
 • Väikeettevõte Crystalsol OÜ (Ettevõtte Crystalsol OÜ juhtkond on olnud algusest peale veendunud, et vaid kaasaegses ja ohutus töökeskkonnas on võimalik tegeleda teadus- ja arendustööga kõrgtasemel. Süsteemi on igal aastal täiendatud, parendatud ning struktureeritud nii, et kõik ettevõttega liitunud uued töötajad koolitatakse esimesest tööpäevast alates põhimõttel „ohutus ennekõike“.)
 • Suurettevõte AS Tallinna Vesi (Ettevõtele AS Tallinna Vesi on oluline süsteemne töö. Ohutu töökeskkonna nimel on tegutsemine ja vastav mõtteviis AS-s Tallinna Vesi väga olulisel kohal - ükski tööülesanne pole väärt viga saamist.  Kindlasti ei puuduta see vaid ettevõtte töötajaid, vaid kõiki neid inimesi Tallinnas, keda vee-ettevõtte tegevus ühel või teisel viisil mõjutab.

2015-2020 finantseeriti Hea Töökeskkonna auhinna väljaandmist Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tööhõivet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020".

2021-2023 finantseeritakse Hea Töökeskkonna auhinna väljaandmist Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tervist hoidev töökeskkond ja võrdsed võimalused igale tööelus osalejale 2021-2023".