Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Kahju hüvitamine kutsehaiguse korral

Viimati uuendatud: 02.09.2021
  • Töötajal on õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist.
  • Tööandja peab hüvitama eelkõige tervisekahjustuse mõistlikud ravikulud.
  • Kutsehaiguse hüvitamise seotud vaidlusi lahendatakse kohtus.

Kahju hüvitamine

Töötajal on õigus saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse (näiteks kutsehaigestumise tõttu) eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses (töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 14 lõige 5 punkt 6). Tööandja peab kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos).

Tööandja peab hüvitama eelkõige tervisekahjustuse mõistlikud ravikulud ning kahjustatud isiku vahepealsest töövõimetusest tekkinud kahju ja sissetulekute vähenemisest tuleneva kahju ning töötaja surma korral ka tema mõistlikud matusekulud.

Lisaks töövigastuse tõttu saamatajäänud sissetuleku hüvitamisele tuleb kahju eest vastutaval tööandjal hüvitada kannatanule töövigastusest tingitud lisakulutused. Sellisteks lisakulutusteks võivad olla:

  • proteesid ja abivahendid;
  • retseptiravimid;
  • kulutused taastusravile;
  • sõidukulud raviasutusse;
  • kannatanu hooldamiskulud.

Kahju hüvitamisel lähtutakse võlaõigusseaduses sätestatust. Võlaõigusseaduse § 130 lõige 1 sätestab, et isiku tervise kahjustamisest või talle kehavigastuse tekitamisest tekkinud kahju hüvitamise kohustuse olemasolu korral tuleb kahjustatud isikule hüvitada kahjustamisest tekkinud kulud, sealhulgas vajaduste suurenemisest tekkinud kulud, ning täielikust või osalisest töövõimetusest tekkinud kahju, sealhulgas sissetulekute vähenemisest ja edasiste majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju.  Võlaõigusseaduse § 127 järgi on kahju hüvitamise eesmärk kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud.

Ehk, kui inimesel on diagnoositud kutsehaigus, mille väljakujunemises on tööandja (osaliselt) süüdi on inimesel õigus haigestumisega seotud kulude hüvitamist nõuda.  Kulude hüvitamiseks esitage tööandjale nõue kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis. Arvestage, et tööandja võib küsida kulude tegemist tõendavaid dokumente samuti võib tööandja küsida selgitusi kuidas mingi konkreetne kulu on seotud kutsehaigestumise tõttu saadud tervisekahjustusega. Tööandjal on kohustus hüvitada ainult kutsehaigusega seotud kulutused. Kui tööandja ei nõustu kulude hüvitamisega teie poolt soovitud ulatuses on inimesel võimalik pöörduda hüvitise nõudmiseks kohtusse.