Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Töötamise registreerimine

 • Töötamise registri kande õigsuse eest vastutab tööandja.
 • Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised.
 • Töösuhte lõpetamise kanne tuleb teha 10 päeva jooksul lõpetamise päevast arvates.
tühi ankeet

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd võimaldav isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima.

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures.

Töötamise registri kande õigsuse eest vastutab kande tegija ehk tööandja.

Töötamise registri kanne tuleb teha:

 • hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks;
 • 7–14-aastase lapse töötamine kümme tööpäeva enne lapse tööleasumist;
 • peatumine kümne päeva jooksul peatumise päevast arvates;
 • lõpetamine kümne päeva jooksul lõpetamise päevast arvates.

N.B! Kuni töövaidluskomisjon või kohus ei ole otsustanud teisiti, on kande tegemise õiguslikuks aluseks töötaja poolt esitatud töölepingu ülesütlemise avaldus koos selles sisalduva õigusliku aluse ehk töölepingu seaduse paragrahviga. Tööandjal on õigus töötaja erakorraliselt ülesütlemisavaldus töövaidluskomisjonis või kohtus vaidlustada, mille tulemusena võidakse töösuhte lõppemise alust muuta. Tööandja seda omaalgatuslikult teha ei saa. 

Kelle poole pöörduda, kui töötamise registri kanne ei ole õige?

Töötamise registri (TÖR) kannete õigsuse eest vastutab esmajärjekorras tööandja, sest maksukorralduse seaduse kohaselt on just tema kohustus teha töötamise registrisse kanne töötaja tööle asumise ehk töölepingu sõlmimise, töösuhte peatumise (näiteks lapsehoolduspuhkuse ajaks või poolte kokkuleppel toimuva pikemaajalise tasustamata puhkuse ajaks) ning töölepingu lõppemise kohta.

Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, õigus vanemahüvitisele, aga ka õigus töötuks jäämisel ennast töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi. Oluline on, et töösuhte lõpetamine toimuks tegelikule põhjusele vastaval alusel. Mitte kõik töösuhte lõpetamise alused ei anna õigust eelnimetatud hüvedele. Üksi töötamise registri kanne neid õigusi ei taga, kuid koos teiste oluliste dokumentidega võib see olla määrava tähtsusega.

Paraku tekib elus olukordi, kui ebaõige TÖR kanne saab inimesele takistuseks näiteks seadusega ettenähtud hüvede ja sotsiaalse kaitse saamisel. Alljärgnevalt lühike käitumisjuhis, kuidas sellistes olukordades tuleks käituda ning kelle poole ja millises järjekorras pöörduda.

Korduma Kippuvad Küsimused

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri), vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades, ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister) ning nõuda kande kustutamist.
 2. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 3. Alternatiivselt on võimalik pöörduda töövaidluskomisjoni poole töösuhte tuvastamise (see on vajalik, et töövaidluskomisjon saaks tuvastada, et töösuhe puudub) ja töötamise registri kande muutmise nõudega. Töövaidluskomisjoni asemel on võimalik pöörduda kohtusse töösuhte puudumise tuvastamise nõudega ning jõustunud kohtuotsusega saab pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.
 4. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Tööandja tegi tööle asumise kohta kande, aga kustutas selle paari päeva pärast ja ütles, et töötaja ei läbinud katseaega ehk tööleping on lõppenud.

Töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpeta töölepingulist suhet. Töölepingu lõpetamise tingimused tulenevad töölepingu seadusest. Suuliselt saab töölepingut lõpetada ainult poolte kokkuleppel, muudel juhtudel ehk töölepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel peab tööandja või töötaja andma teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) selgelt väljendatud ülesütlemisavalduse.

Kui töötaja avastab, et TÖR-is on kanded ikkagi muutmata ehk korrektseid kandeid ei ole, siis:

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (see peaks ka endale alles jääma) tööandja poole ning paluda kanne taastada ning teha korrektsed kanded, mis vastavad tegelikkusele ja on kooskõlas töölepingu seaduses (TLS) sätestatuga. Tähelepanu! Töösuhe jätkub kuni üks või teine pool annab ülesütlemisavalduse!
 2. Kui tööandja keeldub tühistatud kannet taastamast, siis tuleb töötajal käia tööl edasi ja nõuda tööd või öelda ise tööleping üles katseajal töölepingu seaduse § 86 lg 1 alusel, teatades 15 kalendripäeva ette. Kui tööd ei anta või tööandja teeb takistusi tööle asumisel, võib töötaja lepingu üles öelda ka etteteatamistähtaega järgimata TLS § 91 lg 2 alusel.
 3. Kui ülesütlemisavaldus on käes, aga TÖR kannet ei ole, siis saab pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 4. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 5. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.
 6. Maksude seotud õigusrikkumiste kohta (deklareerimata töötasu) edastada vihje MTA aadressile [email protected]. Vihje andmisel püüdke võimalikult täpselt määratleda toimepandud õigusrikkumise asjaolud, toimepanemise ajaperiood ja koht ning asjaga seotud isiku/ettevõtte andmed. Võimalusel tooge välja isiku eesnimi, perekonnanimi ja sünniaeg/isikukood; ettevõtte nimi ja registrikood.

Töötajaga on sõlmitud kirjalik tööleping, kuid TÖR-is on töötamise aluse kohta kanne „muu VÕS“.

 1. Töötaja pöördub vähemalt e-kirjaga tööandja poole ning palub muuta TÖR kande korrektseks ehk tegelikkusele vastavaks. Tähelepanu! Kuni kolm kuud töötamise algusest saab tööandja kandeid ise teha (seda siis nii, et töötamise algusest kolm kuud tagasiulatuvalt, samuti lõpetamise kannet lõpetamisest kolm kuud tagasiulatuvalt jne). Kui kande tegemisest on möödas rohkem kui kolm kuud, peab tööandja pöörduma MTA poole autenditud kanalist (MTA-st suhtluse rakenduse kaudu) või digiallkirjastatud avaldusega. Töötamise registri kande muutmine (seal hulgas ka töötamise liigi muutmine) peab olema kooskõlas TSD-l deklareeritud väljamakse liigiga.
 2. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande muutmiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 3. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 4. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 5. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

 

Tööleping on ammu lõpetatud ja see on tõendatav ehk on olemas ülesütlemisavaldus, poolte kokkulepe vms., kuid TÖR-is jätkuvalt kehtiv töösuhe ehk lõpetamise kannet ei ole tehtud.

 1. Töötaja pöördub vähemalt e-kirjaga tööandja poole ning palub muuta TÖR kande korrektseks ehk tegelikkusele vastavaks. Tähelepanu! Kuni kolm kuud töötamise algusest saab tööandja kandeid ise teha (seda siis nii, et töötamise algusest kolm kuud tagasiulatuvalt, samuti lõpetamise kannet lõpetamisest kolm kuud tagasiulatuvalt jne). Kui kande tegemisest on möödas rohkem kui kolm kuud, peab tööandja pöörduma MTA poole autenditud kanalist (MTA-st suhtluse rakenduse kaudu) või digiallkirjastatud avaldusega.
 2. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande muutmiseks (sh tööandjal kanne teha).
 3. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 4. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 5. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töösuhe on ammu lõppenud (pooled ei suhtle ega küsi/võimalda töötamist), kuid töölepingu lõpetamist ei ole kuidagi vormistatud ja tõendid selle kohta puuduvad ning TÖR-is jätkuvalt kehtiv töösuhe ehk töötamise lõpetamise kannet ei ole tehtud.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister) ja teha ettepanek lõpetada tööleping poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga.
 2. Juhul kui ettevõte ei reageeri ehk ei vasta, ei muuda kannet, siis on järgmiseks võimaluseks saata e-kirjaga ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile töölepingu korralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 85 lg 1 mõistes ehk omal soovil) või erakorralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel).
 3. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 4. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 5. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 6. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõttel olid majanduslikud raskused ja tööandja leppis töötajatega kokku määramata ajaga tasustamata puhkuses. Seejärel kadus ettevõtte juhatuse liige ära, kuid peagi ilmusid Äriregistrisse juhatuse liikmetena täiesti võõrad nimed. Nüüd ei ole tööd, aga kanded töölepingu kohta on registris ikka lõpetamata.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister), kirjeldada olukorda ja küsida, mis on uutel juhatusel liikmetel ettevõtte ja töötajatega kavas. Soovi korral võib teha kohe ka ettepaneku lõpetada tööleping näiteks poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga.
 2. Juhul kui ettevõte ei reageeri ehk ei vasta, ei muuda kannet, siis on järgmiseks võimaluseks saata e-kirjaga ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile töölepingu korralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 85 lg 1 mõistes ehk omal soovil) või erakorralise ülesütlemise avaldus (töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel).
 3. Kui töötaja on teinud omalt poolt kõik pingutused tööandja leidmiseks, kuid see ei ole õnnestunud, siis pöördub töötaja Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 4. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 5. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 6. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töötaja jäi 2 aastat tagasi vanemapuhkusele. Vahepeal müüdi ettevõte maha uutele omanikele ja ettevõte on muutnud ka oma tegevusvaldkonda ning muutunud on ka juhatuse liikmed. Töölepingut ei ole lõpetatud, kanne töölepingu kohta on töötamise registris peatatud.

 1. Tuleb pöörduda vähemalt e-kirjaga (jätke ka endale alles saadetud kiri) – vajadusel pöörduge korduvalt ja erinevaid kanaleid kasutades – ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile (andmete otsing https://www.rik.ee/et/e-ariregister), kirjeldada olukorda ja küsida, mis on uutel juhatusel liikmetel kavas. Töötajal peab endal ka selge olema, kas ta soovib tööle naasta või ei ole tal enam ka endal töösuhte vastu huvi. Soovi korral võib teha kohe ka ettepaneku lõpetada tööleping näiteks poolte kokkuleppel. Tähelepanu! Kokkulepe eeldab teise poole nõustumist ettepanekuga.
 2. Töötajal on sellises olukorras õigus teatada vanemapuhkuse lõpetamisest konkreetse kuupäevaga (30-kalendripäevase etteteatamistähtajaga) ja tööle asumisest ning siis on ettevõte juba sunnitud otsustama, mida edasi teha. Kas võimaldada senise töölepingu täitmist, pakkuda uut tööd või kasutada seaduslikke võimalusi töölepingu lõpetamiseks.
 3. Juhul kui ettevõte ei reageeri ka korduvatele e-kirjadele mõistliku aja jooksul (nt 2 nädalat viimasest kirjast), on töötajal järgmiseks võimaluseks öelda tööleping erakorraliselt üles töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel seoses tööandjapoolse rikkumisega, mis seisneb töölepingu täitmisest keeldumises ja töö mittevõimaldamises. Sellise avalduse tegemise eeldab, et eelnev vanemapuhkuse lõpetamise teade ning töölepingu täitmise nõue on vaidluse korral töötaja poolt tõendatav (st näiteks tööandjale saadetud e-kirjad alles).
 4. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 5. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 6. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Töötaja andis erakorralise ülesütlemisavalduse töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel, sest leidis, et tööandja on oluliselt rikkunud töölepingut. Tööandja sellega ei nõustu, kuid ta ei ole ülesütlemist vaidlustanud töövaidluskomisjonis ega kohtus ja keeldub töölepingu lõpetamise kannet töötamise registris tegemast.

 1. Töötaja saab juhtida tööandja tähelepanu nt e-kirjaga, et kande tegemine töötamise registris on tema kohustus ning juhul, kui ta seda kohustust ei täida, siis on töötaja sunnitud pöörduma töövaidluskomisjoni või kohtusse.
 2. Kui tööandja ka korduvale tähelepanu juhtimisele ei reageeri, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 3. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 4. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõttel oli ainult üks juhatuse liige ja ainuosanik, kes suri kaks kuud tagasi. Äriühingu tegevus on sisuliselt seiskunud, kolmele töötajale keegi tööd ei anna ning iseseisvalt nad volituste puudumise tõttu midagi teha ei saa. Töötamise registris on kehtiv töölepingu kanne. Mis saab edasi?

 1. Töötajatel on võimalus pöörduda notari poole, et saada informatsiooni võimaliku pärija kohta ning kui see info on saadud, siis pöörduda juba tema poole, et saada teavet ettevõtte tuleviku kohta.
 2. Võimalus on ka oodata kuni pärand avaneb, et seejärel saada selgust, kas ja kes ettevõtte tegevuse üle võtab.
 3. Kuna tööd ei ole ning töösuhe on juriidilise isikuga, siis on võimalik ka tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 91 lg 2 alusel seoses tööandjapoolse rikkumisega, mis seisneb töölepingu täitmisest keeldumises ja töö mittevõimaldamises, saates vastavasisulisele ülesütlemisavalduse ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile.
 4. Kui ülesütlemisavaldus on ettevõttesse kohale toimetatud ning see on tulevikus vajadusel tõendatav, siis saab töötaja pöörduda Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 5. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 6. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 7. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.

Ettevõtte ainus juhatuse liige, kellel on volitused toimingute tegemiseks, on välismaal kinnipidamisasustuses. Ettevõtte tegevus jätkub osaliselt, kuid keegi ei tea, kauaks juhatuse liige ära jääb või mis edasi saab. Kes lõpetab töötamise registrist töötamise kande?

 1. Töölepingu lõpetamiseks peab olema seaduslik alus ehk pelgalt juhatuse liikme vangistuse tõttu veel töösuhe ei lõpe.
 2. Töötamise registri kannete tegemise, muutmise ja lõpetamise kohustus on tööandjal. Kui töösuhte lõpetamine on seaduse nõuete kohaselt toimunud, siis peab tööandja esindaja tegema ka lõpetamise kande. Juhul, kui kellelgi peale juhatuse liikme TÖR-is kande muutmise õigust ettevõttese antud ei ole ning hetkel ka volitust ka keegi anda ei saa, siis saab töötaja tööleping erakorraliselt üles öelda töölepingu seaduse § 91 lg 2 alusel seoses tööandjapoolse rikkumisega, mis seisneb töölepingu täitmisest keeldumises ja töö mittevõimaldamises, saates vastavasisulisele ülesütlemisavalduse ettevõtte ametlikule ehk Äriregistris näidatud aadressile.
 3. Kui ülesütlemisavaldus on ettevõttesse kohale toimetatud ning see on tulevikus vajadusel tõendatav, siis saab töötaja pöörduda Maksu- ja Tolliameti (edaspidi MTA) poole aadressile [email protected] kande lõpetamiseks (asendustäitmine). Pöördumises tuleb selgitada kuidas pöörduja proovis antud olukorda lahendada enne MTA sekkumist. MTA ametnik vaatab pöördumise läbi ja püüab omalt poolt leida võimalused TÖR kande parandamiseks (sh tööandjal kanne teha).
 4. Kui MTA abil kande parandamine ei õnnestu, siis saab töötaja pöörduda töövaidluskomisjoni nõudes
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Töötamise registri kande muutmist töövaidluskomisjoni otsuse alusel.
 5. Töövaidluskomisjoni asemel võib töötaja pöörduda kohtusse ja nõuda:
  1. Töösuhte lõppemise tuvastamist ja
  2. Tööandja kohustamist töötamise registri kande muutmiseks.
 6. Kui töövaidluskomisjon on teinud asjas otsuse, siis töövaidluskomisjon saab ise kandemuudatused teha jõustunud otsuse alusel. Kui asjas on teinud otsuse kohus ja tööandja ei ole kannet muutnud, siis jõustunud kohtuotsusega tuleb pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole, kus tehakse otsuse alusel kandemuudatused.