Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde

Proovipäev

Viimati uuendatud: 31.01.2024
  • Töölepingu seadus ei sätesta tasuta proovipäeva.
  • Proovipäeva puhul võib olla tegemist hoopis varjatud töösuhtega.
kontorilaud ja tool

Töölepingu seadus ei sätesta proovipäeva mõistet. Sellele vaatamata pakutakse sageli töötajatele esmalt võimalust n-ö töötegemist proovida. Seejuures ütleb tööpakkuja, et kui kõik sujub ja tööga hakkama saad, makstakse ka raha ja hiljem sõlmitakse leping.

Kuigi seadus proovipäeva mõistet ei reguleeri, on töö proovimine siiski võimalik. Samas tuleb silmas pidada, et kui proovipäeval tehakse tööd, tuleb töö eest maksta tasu. Konkreetsete tööülesannete täitmine, näiteks klientide teenindamine kaupluse kassas või kauba riiulitesse panemine müügisaalis, ongi töö tegemine ning seda tehakse üksnes tasu eest. Tööandjal ei ole õigust nõuda proovipäevadel tasuta töö tegemist.

Seejuures näeb seadus ette, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Tööandjal on võimalik töölepingu sõlmimise eeldus ümber lükata, tõendades näiteks seda, et tööle soovija üksnes tutvus töökorralduse või töö tegemisega ega täitnud tegelikke tööülesandeid või tellimusi.

Vaid juhul, kui proovipäevale minnakse oma tulevast töökohta ainult vaatlema ning tööülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei pea tööandja selle eest tasu maksma. Vaatlemise päeva pikkus ei ole seadusega reguleeritud. Pooltel tuleb hinnata ja kokku leppida, mis on mõistlik aeg tööga tutvumiseks. Kui tööle kandideerija leiab, et tööandja poolt pakutud aeg töö vaatlemiseks on ebamõistlikult pikk on tal võimalik sellest keelduda või teha omapoolne ettepanek.

Kui töötaja ei ole töö tegemise eest saanud töötasu, siis on töötajal õigus pöörduda töövaidlusorgani poole saamata jäänud töötasu nõudega.

Pooltel tuleks meeles hoida ka seda, et töötaja sobivuse hindamiseks näeb töölepingu seadus ette katseaja. Katseajal on tööandjal ja töötajale võimalu hinnata töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste sobivust kokkulepitud töö tegemiseks. Töötaja saab katseajal välja selgitada oma võimed ja valmisoleku konkreetsel töökohal töötada.

Kui proovipäeva rakendamine on mõlema poole soov ja tahe, siis on tegemist võlaõigusliku kokkuleppega, mille eristamiseks töölepingulisest suhtest soovitame sõlmida enne töölepingu sõlmimist pooltele arusaadav ja selge kirjalik kokkulepe.