Avaleht / Uudised

Tööandjate teadlikkus ohtlike kemikaalide käitlemisest on madal

22.10.2012Sotsiaalministeeriumi tellimisel valmis uuring „Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal“, mis annab ülevaate ohtlike kemikaalide levikust Eesti ettevõtetes, tööandjate teadlikkusest kemikaalidega käitlemise nõuetest, töökeskkonna nõuete täitmisest ning enim levinud ennetusmeetmetest ohtlike kemikaalide käitlemisel.

Täpsema tähelepanu all olid uuringus kantserogeenide, mutageenide, reproduktiivtoksiliste ainete (edaspidi KMR) ja nanomaterjalide käitlemine. Kontakt kantserogeensete ja mutageensete kemikaalidega võib põhjustada pahaloomulisi kasvajaid ning mutatsioone ning kokkupuutel ohutut taset ei ole. Reproduktiivtoksilised ained võivad kahjustada inimese sigivust. Nanomaterjalid on ohtlike kemikaalide valdkonnas üheks uuemaks riskiteguriks: antud materjalid leiavad üha laialdasemat kasutust, samas ei ole nanoosakeste organismi sattumisega kaasnevaid terviseriske veel piisavalt uuritud ja teadvustatud.

Uuringust selgus, et:
* Iga kolmanda Eesti ettevõtte töötajad puutuvad kokku ohtlike kemikaalidega.
* Tööandjate teadlikkus ohtlike kemikaalide käitlemisele kehtestatud nõuetest on madal: vaid  44% teavad REACH määrust (Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist) ning 27% rakendavad seda.
* Enamus tööandjatest teavitavad töötajaid ning tagavad nende kaitse, kuid vähemalt neljandik seda siiski ei tee.
* Suured ettevõtted (250 või rohkem töötajat) ning KMR-ide käitlejad on ohtlikest kemikaalidest teadlikumad ja rakendavad abinõusid töötajate kaitseks suuremal määral kui väikesed ettevõtted (5-9 töötajat).

Uuringu tulemuste põhjal võib öelda, et Eesti ettevõtted vajavad ulatuslikumat informeerimist ja juhendamist ohtlike kemikaalide käitlemisega seotud töökeskkonna ohtudest, nende vältimise ja vähendamise võimalustest ning käitlemisega kaasnevatest kohustustest.

Eeltoodud teemadel informatsiooni kogumine ja analüüs aitab planeerida riiklikul tasandil ennetustegevusi, muuta teavitustööd efektiivsemaks ning leida lahendusi olemasolevate ning uute riskitegurite maandamiseks töökeskkonnas Euroopa Struktuurifondi poolt rahastatava projekti „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009-2014“ raamides viis uuringu Sotsiaalministeeriumi tellimisel läbi AS EMOR. Uuringuga saab täpsemalt tutvuda: www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Toovaldkond/uuringud/
Ohtlikud_kemikaalid_analyysiraport.pdf

Tiina Ansip
Sotsiaalministeerium
Meediasuhete nõunik
tiina.ansip@sm.ee
6269304, 53030446

Allikas: Sotsiaalministeerium 

Tagasi
Tööandjate teadlikkus ohtlike kemikaalide käitlemisest on madal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks