Avaleht / Uudised

Kuidas saab edukates ELi tasandi ennetusstrateegiates arvestada riikide tasandi eri teguritega?

20.09.2013Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) aruandes toonitatakse, et ELil on tööohutuses ja töötervishoius oluline roll. Aruanne toob selgust ka küsimuses, miks Euroopa raamdirektiivi 89/391/EMÜ (mille eesmärk on tagada kõikide liikmesriikide töötajatele ühtne kaitsetase) kohaldatakse üle ELi erineval viisil.

Uute ja tekkivate riskide alase Euroopa ettevõtete uuringu (ESENER) järeluuringus, aruandes „Analysis of the determinants of workplace occupational safety and health practice in a selection of EU Member States” („Teatavate ELi liikmesriikide tööohutuse ja töötervishoiu tavasid määravate tegurite analüüs”) antakse põhjalik ülevaade sellest, kuidas keskkonnategurid kujundavad tööohutuse ja töötervishoiu valdkonna juhtimisviise.

Viie peamise kindlakstehtud tegurirühma kõrval märgitakse aruandes, et peamine ühine keskkonnategur, mis mõjutab õigusaktide elluviimist kõikjal Euroopas, on muutus. Euroopa töökeskkondade erinevused on märkimisväärsed ning olenevad üldisematest taustateguritest, nt riikide olemasolevatest taristutest ja kasutatavatest protsessidest.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek rõhutab kõnealuste tulemuste olulisust: „Väga oluline on mõista, et kõik organisatsioonid tegutsevad kindlas keskkonnas, mis mõjutab sealset tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisviisi. Sellest tulenevalt ei saa me eeldada, et õigusakte kohaldatakse eri liikmesriikide töökohtades samamoodi. ELi poliitikakujundajad peavad neid erinevusi tulevikustrateegiaid arutades arvestama.”

Projektist saadud tulemused ning ESENERi andmed näitavad, et ELi nõuete alusel rakendatakse liikmesriikide töökohtades erinevaid tavasid. Viis peamist tööohutuse ja töötervishoiu tavasid määravat tegurit töökohal on:

  • ELi ja riigiülesed mõjurid (nt õigusaktid, sotsiaalpartnerite kokkulepped, strateegiad jne);
  • siseriiklik valitsemistava ja normid ning tööohutuse ja töötervishoiu süsteem;
  • töösuhted, ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid ning nendes toimuvad protsessid;
  • majanduse restruktureerimine;
  • muud seotud süsteemid (nt sotsiaalhoolekanne, tervishoid jne).

Esimese teguri (ELi) mõju oleneb teiste, riigispetsiifiliste põhitegurite tagajärgedest. Seepärast varieerub ELi poliitika mõju riigiti praegu oluliselt.

Riikide ühisnimetaja on dünaamiline keskkonnataust, mis on viimastel aastakümnetel näiteks üleilmastumise, tööturu restruktureerimise, eelarvepuudujääkide ja ametiühingutesse kuulumise määra vähenemise mõjul kiiresti muutunud.

Aruandes keskendutakse ESENERi peamistele huvivaldkondadele – tööohutuse ja töötervishoiu juhtimine, psühhosotsiaalsete riskide ohjamine, töötajate ja nende esindajate osalus nendes protsessides – ning ana lüüsitakse, kuidas mõjutab kõnealust kolme sfääri keskkond.

Riikides tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise taset mõjutavad tegurid on aruande põhjal järgmised:

  • asjaolu, kas tööohutuse ja töötervishoiu juhtimisel on rakendatud protsessi- ja osaluspõhist lähenemisviisi;
  • rakendamise ja õigusaktide nõuetele vastavuse tagamise eeldatavad kulud;
  • olemasolev tugitaristu;
  • üldisem poliitiline ja majanduskliima.

Psühhosotsiaalse riski ohjamine on aruande järgi tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise oluline osa ning tööohutust ja töötervishoidu tõhusalt juhtivates organisatsioonides ohjatakse hästi ka psühhosotsiaalseid riske.

Uuringu järgi on tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas aga selgesti vaja jõulist ennetusstrateegiat, mida oleks võimalik rakendada kõikides liikmesriikides. Selline strateegia aitaks juhtida riikide püüdlusi tööohutuse ja töötervishoiu tavade parandamise suunas.

Lingid:

Ingliskeelne täisaruanne

Kokkuvõte

Tehnilised lisad

ESENERi tutvustav veebileht

Allikas: EU-OSHA

Tagasi
Kuidas saab edukates ELi tasandi ennetusstrateegiates arvestada riikide tasandi eri teguritega?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks