Avaleht / Uudised

Ohutus katusel

27.08.2013Ehitusseaduse §3 kohaselt peab ehitis olema ohutu, samuti peab §48 kohaselt ehitusettevõtja tagama ehitamise ohutuse. Ehitustoodete direktiivi 89/106/EMÜ kohaselt „liikmesriigid vastutavad, et kõik nende territooriumil asuvad hooned ja rajatised projekteeritakse ja ehitatakse viisil, mis ei ohusta inimesi, koduloomi ega vara ja vastavad kõikidele teistele üldise heaolu põhitingimustele”. Hoone hooldus- ja remonditööde, nagu hoone konstruktsioonidegi ohutuse eest vastutab hoone omanik.

Käesoleva juhendi eesmärk on anda juhiseid katuste hooldus- ja remonditööde ohutuks läbiviimiseks ning anda teavet, millele tuleb tähelepanu pöörata katuste kavandamise ja ehitamise ajal, et tagada hilisem ohutus katuse hooldus- ja remonditöödel.

Loomulikult on oluline ka ohutus katuse ehitustööde ajal. Asjakohased nõuded on toodud Vabariigi Valitsuse määruses nr 377 8. detsembrist 1999 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses“, eriti §36.

Kõikidesse ehitise osadesse, kus on vaja teha korrastus-, hooldus- või parandustöid, tuleb rajada kõigi töid tegevate ning kõrvaliste isikute ohutust arvesse võttev juurdepääs koos asjakohase töötasapinnaga.

Käesoleva juhendi on koostanud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit katuse hooldus- ja remonditööde ohutusnõuete tõlgendamise hõlbustamiseks. Kirjeldatakse katusetööde erinevaid aspekte – kuidas katusele minna, kuidas seal liikuda ja kuidas töökohal katusetöid teha. Nõudeid, mida tuleb täita, on kirjeldatud kindlas kõneviisis ja nõudeid, mida soovitatakse täita, on toodud tingivas kõneviisis.

Alati võib kasutada miinimumnõuetest rangemaid nõudeid, sellega suurendatakse ohutust.

Juhendis on viidatud erinevatele standarditele, millele tuginedes katusetööde tegevust planeerida, sealhulgas ka ühtlustatud Euroopa ehitustoodete standarditele, mille järgimine on kohustuslik.

Käesoleva brošüüriga soovime aidata kinnisvaraomanikke, projekteerijaid, ehitajaid, tootjaid, tööandjaid, töövõtjaid ja teisi, vähendamaks õnnetuste riski katuse hooldus- ja remonditöödel.

Peale tugevuse ja kestvuse ning hooldusega seotud küsimuste tuleb katusetarvikute kavandamisel arvestada hoone kavandatava kasutusea ning korrashoiumeetmetega. Nii nagu hoone puhul tervikuna, vastutab hoone omanik ka katusetarvikute nõuetekohase hoolduse ja korrashoiu eest, samuti ka selle eest, et ei ületata normikohast lumekoormust. 

Laadi juhend alla siit.

Foto: SXC/Herman Brinkman

Allikas: Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit 

Tagasi
Ohutus katusel
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks