Avaleht / Uudised

Uus määrus ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta

27.08.20124. juulil 2012 a. võeti vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, mille üheks eesmärgiks on aidata kaasa ohtlike kemikaalide keskkonnaohutule kasutamisele.

Uue määrusega (PIC määrus) soovitakse edendada ühist vastutust ja koostööd ohtlike kemikaalide rahvusvahelisel edasitoimetamisel, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda võimaliku kahju eest.

Määrusest tulenevaid nõudeid hakatakse tööstusharus kohaldama alates 1. märtsist 2014. Määrus rakendab Rotterdami konventsiooni ELi tasemel ja annab juhiseid teatavate ohtlike kemikaalide impordi ja ekspordi kohta.

Käesolev määrus tagab määruse (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevate sätete kehtimist kemikaalide puhul ka siis, kui neid eksporditakse liikmesriikidest teistesse konventsiooniosalistesse või muudesse riikidesse.

PIC määrus reguleerib teatavate ohtlike kemikaalide importi ja eksporti ja nõuab tööstuselt teatada ECHAle oma kavatsusest importida või eksportida neid kemikaale. ECHA peamine ülesanne on edastada importivatesse (mitte-EL) riikidesse teatised, hallata infovahetust ja pidada teatiste andmekogu. Praegu kehtiva seadusandluse kohaselt täidab neid ülesandeid Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC).

Seoses uue määruse jõustumisega hakkab ECHA valmistuma uute määrusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Rakendatakse asjakohased regulatiivmeetmed ja uued IT-vahendid, samuti  avaneb ECHAl võimalus värvata uusi töötajaid haldusülesannete täitmiseks.

Andmebaas eksporditud ja imporditud ohtlike kemikaalide kohta tehakse kättesaadavaks ECHA veebilehel. ECHA pakub tööstusele, määratud riigiasutustele ja komisjonile ka tehnilist ja teaduslikku tuge.

Lisainformatsioon:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 649/2012
ECHA pressiteade (inglise keeles)
PIC rubriik ECHA veebilehel

Allikas: Terviseamet 

Tagasi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks