Avaleht / Uudised

Töökeskkonna olukord Põlvas ja Põlvamaal 2012. aastal

10.05.20132012. a teostas Tööinspektsioon töötervishoiu- ja tööohutusalast järelevalvet 86 Põlva linna ja maakonna ettevõttes (2011.a 71 ettevõttes). Avastatud rikkumiste arv oli 511, samas kui 2011. a oli rikkumiste arvuks 337.

Eelmisel aastal kohustati tööandjaid rikkumist kõrvaldama 25 korral koos sunniraha hoiatuse määramisega kokku summas 8800 eurot. 2011. a määrati rikkumise kõrvaldamise kohustus koos sunniraha hoiatuse määramisega üheksal juhul kokku summas 2200 eurot. Igale sunnirahaga hoiatusele järgneb järelkontroll. Järelkontrollide käigus selgus, et kõik tööandjad olid täitnud neile määratud sunniraha hoiatusega ettekirjutused tähtaegselt.

2012. a peatati töö rikkumiste tõttu ühel objektil (2011. a samuti ühel objektil). Seevastu möödunul aastal keelati 44 töövahendi kasutamine, aga 2011. a 16 töövahendi kasutamine. Tööinspektor Heikki Taidre sõnul ongi üheks sagedasemaks puuduseks, mis tuleb välja järelevalve käigus, mittekorras töövahendite kasutamine. Samuti ei vasta sageli ohutusnõuetele kõrgtöödel kasutatavad töövahendid (tellingud, redelid). Töökohtade käiguteedel on tihti kõrvalisi esemeid (juhtmed, voolikud, tootmisjäätmed jms), mille tulemuseks on kukkumisoht. Osades ettevõtetes on korraldamata riskianalüüs, samas kui paljude firmade riskianalüüsides ei kajastu töökeskkonna muutused (uued ruumid, seadmed, tööpingid, tehnoloogiad, uued tegevusalad jne).

Läinud aastal registreeriti Põlva linnas ja maakonnas 65 tööõnnetust, millest 18 olid raske tervisekahjustusega. Kui 2011. a toimus 49 tööõnnetust, siis raskekujulisi oli 15. 2011. a juhtus Põlvamaal kaks tööõnnetust, mis lõppesid töötaja surmaga. Kumbki neist ei juhtunud siiski Põlvamaal asuva ettevõtte töötajaga. 2012. a Põlvamaal surmaga lõppenud tööõnnetusi ei olnud.

Võrreldes 2011. a on registreeritud tööõnnetuste arv kasvanud ligi 32% e 16 juhtumi võrra. Tööõnnetuste arvu kasvu mõjutas nii töötajate arvu üldine suurenemine töökeskkonnas, mis tõi kaasa uute töötajate tööleasumise, kui ka tootmisintensiivsuse kasv, millest lähtuvalt suureneb ka oht sattuda tööõnnetustesse. Ka tööõnnetuste analüüs kinnitab, et suurem osa tööõnnetustest toimub just alla aasta tööl olnud töötajatega. Sellest tulenevalt viib Tööinspek tsioon maikuust alates kuni aasta lõpuni läbi teavitus- ja kontrollikampaania, mille käigus kontrollitakse uute töötajate töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid.

Teisest küljest on paranenud ka tööõnnetustest teatamine, mis omakorda tähendab, et lähiaastatel saamegi vaid tõdeda, et tööõnnetuste arv Eestis on kasvutrendis. Samas, arvestades asjaolu, millele juhib tähelepanu Riigikontroll, et Eestis puudub tõene tööõnnetuste statistika võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ning Statistikaameti poolt kaalutud tööõnnetuste andmeid, mis põhinevad küsitlusuuringul, tuleb tõdeda, et ametlikult registreeritakse Eestis tööõnnetusi 2,6 korda vähem, kui näitavad küsitlusuuringud. Tööinspektsiooni poolt koostatud tööõnnetuste statistika põhineb ametlikult tööandjate poolt esitatud tööõnnetuste andmetel.

Lisainfo:
Kaja Tamm
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee

 

Tagasi
Töökeskkonna olukord Põlvas ja Põlvamaal 2012. aastal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks