Avaleht / Uudised

Töökeskkonna olukord Tartus ja Tartumaal 2012. aastal

09.05.20132012 aastalkontrollisid Tööinspektsiooni inspektorid töökeskkonnaalast olukorda 378 Tartu linna ja maakonna ettevõttes (2011. a 377 ettevõttes). Avastatud rikkumiste arv oli 1303, samas kui 2011. a oli rikkumiste arvuks 1481.

Enamlevinud rikkumistena võib välja tuua järgmised:

  • 84-s kontrollitud ettevõttes olid ohutegurid välja selgitamata, riskid hindamata ja tegevuskava riskide maandamiseks koostamata;
  • Töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad, oli tervisekontroll korraldamata 88 ettevõttes;
  • 56-l korral oli töövahenditel eemaldatud ohutust tagavad kaitseekraanid või kaitsepiirded;
  • Ehitustellingud ja redelid ei vastanud nõuetele 30-l korral;
  • Töökeskkonnaspetsialist puudus 28-s ettevõttes ja 18-s ettevõttes ei olnud tööandja korraldanud koosolekut töökeskkonnavoliniku valimiseks.

94 korral kohustati tööandjaid rikkumist kõrvaldama koos sunniraha hoiatuse määramisega kokku summas 29 400 eurot. 2011. a määrati rikkumise kõrvaldamise kohustus koos sunniraha hoiatuse määramisega 180 juhul kokku summas 35 740 eurot. Igale sunnirahaga hoiatusele järgneb järelkontroll. Järelkontrollide käigus selgus, et neli tööandjat ei olnud ettekirjutust täitnud, millest tulenevalt rakendati nende suhtes sunniraha kogusummas 750 eurot. Ülejäänud tööandjad olid täitnud neile määratud sunniraha hoiatusega ettekirjutused tähtaegselt.

2012. a peatati töö rikkumiste tõttu kas ehitusobjektil või töökohal 35 korral (2011. a 34 korral). Samuti keelati möödunul aastal 74 töövahendi kasutamine (2011. a 60 töövahendi kasutamine).

Läinud aastal registreeriti Tartu linnas ja maakonnas 587 tööõnnetust, millest 79 olid raske tervisekahjustusega. Kui 2011. a registreeriti 500 tööõnnetust, siis raskekujulisi oli 44. 2011. a lõppesid kaks tööõnnetust töötaja surmaga, 2012. a Tartumaal surmaga lõppenud tööõnnetusi ei olnud.

Võrreldes 2011. a on registreeritud tööõnnetuste arv Tartus ja Tartumaal kasvanud ligi 17% e 87 juhtumi võrra. Tööõnnetuste arvu kasvu mõjutas nii töötajate arvu üldine suurenemine töökeskkonnas, mis tõi kaasa uute töötajate tööleasumise, kui ka tootmisintensiivsuse kasv, millest lähtuvalt suureneb ka oht sattuda tööõnnetustesse. Ka tööõnnetuste analüüs kinnitab, et suurem osa tööõnnetustes t toimub just alla aasta tööl olnud töötajatega. Sellest tulenevalt viib Tööinspektsioon maikuust alates kuni aasta lõpuni läbi teavitus- ja kontrollikampaania, mille käigus kontrollitakse uute töötajate töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid.

Teisest küljest on paranenud ka tööõnnetustest teatamine, mis omakorda tähendab, et lähiaastatel saamegi vaid tõdeda, et tööõnnetuste arv Eestis on kasvutrendis. Samas, arvestades asjaolu, millele juhib tähelepanu Riigikontroll, et Eestis puudub tõene tööõnnetuste statistika võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ning Statistikaameti poolt kaalutud tööõnnetuste andmeid, mis põhinevad küsitlusuuringul, tuleb tõdeda, et ametlikult registreeritakse Eestis tööõnnetusi 2,6 korda vähem, kui näitavad küsitlusuuringud. Tööinspektsiooni poolt koostatud tööõnnetuste statistika põhineb ametlikult tööandjate poolt esitatud tööõnnetuste andmetel.

Lisainfo:
Kaja Tamm
Tööinspektsiooni Lõuna inspektsiooni teabespetsialist
telefon 5623 0355
kaja.tamm@ti.ee


Allikas: Tööinspektsioon 

Tagasi
Töökeskkonna olukord Tartus ja Tartumaal 2012. aastal
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks