Avaleht / Uudised

Tööinspektsiooni juristid kontrollivad alaealiste töötingimusi

08.05.2013Tööinspektsiooni tööinspektor-juristid viivad käesoleva aasta 1. juunist kuni 31. augustini läbi üleriigilise sihtkontrolli alaealiste töösuhete teemal, eesmärgiga kontrollida kuni 18aastaste isikute töösuhete vastavust töölepingu seaduses sätestatud nõuetele ja teavitada tööandjaid alaealiste töötamisega seotud erisustest.

Eelmisel aastal läbi viidud alaealiste töötingimuste sihtkontrolli käigus kontrolliti alaealiste töötamise tingimusi 17 tööandja juures. Puudused avastati 8 ettevõttes, kokku 34 rikkumist, millest 22 kõrvaldamiseks tehti tööandjale ettekirjutus.

Alaealiste sihtkontrolli käigus avastatud puudused olid peamiselt seotud noorte tööpäeva kestusega. Neli kontrollitud tööandjatest ei teadnud alaealistele kehtestatud lühendatud täistööajast ja täiskasvanuga võrreldes pikemast puhkeajast kahe tööpäeva vahel sõltuvalt lapse vanusest. Teadmatuse tõttu rakendas tööandja alaea-lise tööle samadel alustel nagu täiskasvanud. Ühes ettevõttes töötas 16aastane noor lausa 10-tunniste tööpäevadega.

Sellelgi aastal läbi viidava sihtkontrolli tähelepanu on suunatud alaealiste töötingimustele. 

Mida peab tööandja silmas pidama alla 18aastase isiku tööle võtmisel?

Töö peab olema:
 • tervisele ohutu, 
 • võimaldama hariduse omandamist, 
 • noorele jõukohane, seadusega lubatud.

7–12aastasel lapsel on lubatud teha kerget tööd üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal. Näiteks võib osaleda teatrietendustes näitlejana.

13-14aastastel ja 15-16aastastel koolikohustuslikel noortel on lubatud teha kerget tööd. Kergeteks töödeks loetakse selliseid töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks võivad need olla põllumajandustööd marjade või puuviljade korjamiseks, kaubandus- või teenidusettevõttes tehtavad abitööd kaupade lahtipakkimisel ja riiulitele asetamisel, toitlusasutuses laudade katmine, käsitöö, kontoritöö jmt.

Alla 18aastase noore tööle lubamine on seotud tema vanuse ja koolikohustuslikkusega. Koolikohustuslik ollakse kuni põhihariduse omandamiseni või 17aas-taseks saamiseni. 

Alaealisel peab lepingu sõlmimiseks olema lapsevanema või seadusliku esindaja nõusolek. Alaealise seaduslik esindaja ei tohi anda nõusolekut koolikohustusliku alaealise töötamiseks koolivaheajal rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest. 

Töölepingu sõlmimiseks 7–14aastase lapsega peab tööandja lisaks noore enda ja lapsevanema nõusolekule taotlema enne lapse tööle lubamist nõusoleku ka tööandja tegevuskoha tööinspektorilt. 

7–14aastasel alaealise tööle lubamiseks peab esitatud taotlus sisaldama järgmisi andmeid:
1) taotluse esitaja kontaktandmed;
2) alaealise kontaktandmed, kellega soovitakse töölepingut sõlmida;
3) alaealise seadusliku esindaja kontaktandmed;
4) alaealise sünniaeg ja vanus ning andmed koolikohustuslikkuse kohta;
5) alaealisele pakutavad töötingimused, sh: andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta.

Kuna tööinspektor vaatab taotluse läbi haldusmenetluse seaduses ettenähtud korras 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest, tuleb pöörduda piisavalt varakult, soovitavalt vähemalt kaks nädalat en-ne alaealise töötamise algust. 

Kui taotluses esitatud andmete põhjal tekib kahtlus, et töö ei ole alaealisele sobiv, siis palub tööinspektor tööandjal esitada ka töökeskkonna riskianalüüs. Riskianalüüsis peavad olema arvesse võetud täiendavad aspektid ja ohutegurid, mis kaasnevad sellega, et nimetatud tööd teeb just alaealine. 

Kui koostatud on üksnes ohutusjuhendid, kuid taotleja (tööandja) suudab tõendada, et toimub alaealiste töötajate piisav ohutusalane väljaõpe enne tööle asumist ja töökeskkonnaalased nõuded on asutuses/ettevõttes üldiselt täidetud, ei pruugi riskianalüüsi puudumine olla nõus-oleku andmist takistavaks asjaoluks. 

Lubatud tööaeg sõltub vanusest

Alla 18aastastel on lühendatud tööaeg sõltuvalt vanusest:
 • 7–12aastasel – 3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas; 
 • 13–14aastasel või koolikohustuslikul töötajal – 4 tundi päevas ja 20 tundi nädalas; 
 • 15aastasel töötajal, kes ei ole kooli-kohustuslik – 6 tundi päevas ja 30 tundi nädalas; 
 • 16aastasel töötajal, kes ei ole kooli-kohustuslik, ja 17aastasel töötajal – 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas.

Alaealine ei tohi:
 • teha tööd üle temale ettenähtud tööaja; 
 • töötada vahetult enne koolipäeva algust; 
 • töötada kella 20.00–06.00 vahelisel ajal; 
 • töötada üle poole koolivaheaja kestusest.

Autorid: Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja Meeli Miidla-Vanatalu ja tööinspektor-jurist Neenu Pavel

 
 
 
 

 

Tagasi
Tööinspektsiooni juristid kontrollivad alaealiste töötingimusi
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks