Avaleht / Uudised

Kas rohelised töökohad on ohutud?

11.04.2013Arvestades survet süsinikdioksiidi heidete ja jäätmete vähendamisele ning energiatõhususe ning taastuvenergia osakaalu suurendamisele, on ELis oodata roheliste töökohtade – töökohtade, mis aitavad kaitsta või taastada keskkonda – arvu kiiret kasvu. Ent kuidas mõjutavad rohelises majanduses kasutusele võetavad uued tehnoloogiad ja protsessid töötajate tervishoidu ja ohutust? Uue tuleviku-uuringu aruande avaldamisega tõstab Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) tähelepanu keskmesse tööohutuse ja töötervishoiu riskid rohelistel töökohtadel.

Tuleviku-uuringu eesmärk on teha kindlaks uued või tekkivad riskid selles olulises valdkonnas. Selleks tehakse kindlaks mitu võimalikku tulevikustsenaariumit selle kohta, milliseks töö rohelistel töökohtadel tõenäoliselt 2020. aastaks areneb ja milliseid tulevasi tööohutuse ja töötervishoiu probleeme see võib kaasa tuua, võttes arvesse edusamme rohelistes tehnoloogiates ning sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste mitmekesisust.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek ütleb selle kohta nii: „Tulevikuprojektiga välja töötatud stsenaariumid on võimsad vahendid, mis aitavad ELi poliitikakujundajatel mõista, kuidas kujundada tuleviku rohelist majandust nii, et hoida Euroopa töötajad kaitstud ja tervetena. Et need oleksid tõeliselt jätkusuutlikud ning aitaksid saavutada strateegia „Euroopa 2020” eesmärke seoses aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvuga, peame hoolitsema selle eest, et rohelistel töökohtadel oleksid tagatud ohutud, tervislikud ja inimväärsed töötingimused. Rohelised töökohad peavad olema kasulikud nii töötajatele kui ka keskkonnale”.

EL on otsustanud tasakaalustada majanduskasvu jõupingutustega kaitsta keskkonda ning on seadnud palju ambitsioonikaid eesmärke süsinikdioksiidi heite ja jäätmete vähendamiseks ning energiatõhususe ja taastuvenergia osakaalu suurendamiseks. Nende eesmärkide täitmisega kaasneb rohelise majanduse kiire kasv. Juba praeguseks on kogunenud tõendeid selle kohta, et majanduse roheliseks muutmine ELis on seadnud töötajad suuremasse ohtu.

Uute tehnoloogiate ja protsesside jaoks on vaja uusi oskuste kombinatsioone, kuid kiire kasv selles majandusvaldkonnas koos majandusliku ja poliitilise survega võib tekitada oskustes lünki, mis tähendab, et töötajad on ohtlikult kogenematud ja tehtava töö jaoks koolitamata.

Lisaks on hulk n-ö vanu riske, mis esinevad eri olukordades ja kombinatsioonides ning mille jaoks on samuti vaja uusi erioskusi. Näiteks fotoelektriliste elementide paigaldamisel katustele on ühendatud traditsioonilised ehitus- ja elektritööde riskid. Seetõttu vajavad töötajad sellise töö jaoks eriväljaõpet. Teatavaid epoksüvaike, mida kasutatakse tuuleturbiinide tootmisel, seostatakse allergiatega. Ning uute õigusaktide kehtestamisel võivad olla soovimatud mõjud: näiteks on uute õigusaktidega vähendatud prügilatesse ladestatavate jäätmete hulka ning selle tulemusel on täheldatud keskmisest rohkem t&oum l;öga seotud õnnetusi ja haigusi jäätmekäitluse valdkonna töötajate hulgas.

Aruanne „Rohelised töökohad ning tööohutus ja töötervishoid: uute tehnoloogiatega seotud uute ja tekkivate riskide tuleviku-uuring 2020. aasta kohta” ning selle kokkuvõte on kättesaadavad EU-OSHA uues veebijaotises, milles keskendutakse tööohutuse ja töötervishoiu riskidele rohelises majanduses.

1. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töökeskkonnaks. Agentuur uurib, arendab ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja tervishoiuteavet ning korraldab üleeuroopalisi teadlikkuse suurendamise kampaaniaid. Hispaanias Bilbaos 1996. aastast tegutsev ELi agentuur koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste ning tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid, samuti juhtivaid eksperte EL 27 liikmesriikidest ja mujalt.

Jälgige meid Twitteris, lugege agentuuri blogi või tellige meie kuukiri OSHmail. Samuti saate tellida EU-OSHA tavauudiste ja -teabega RSS-uudistevoo.http://osha.europa.eu

2. Tuleviku-uuringus vaadatakse kaugemale riskidest, mis töökohtades praegu tekivad, et üritada prognoosida pikema aja jooksul toimuvaid muutusi. See hõlmab otsusetegijate jaoks teatavate valdkondade kohta stsenaariumide loomist ning uurimist, mis võib juhtuda teatavate tehnoloogiliste arengute või ühiskondlike muutuste korral ning milline võib olla nende mõju tööohutusele ja töötervishoiule. Esimeses tuleviku-uuringus käsitletakse rohelisi töökohti ehk töökohti, mis hõlmavad tehnoloogiat või tavasid, mis on kavandatud keskkonnamõju vähendamiseks.

2011. aastal avaldati aruanne, milles tehakse kindlaks selle valdkonna muutuste põhiajendid, koos aruandega, milles käsitletakse selle valdkonna põhitehnoloogiaid, mis võivad tööohutust ja töötervishoidu mõjutada.

Allikas: EU-OSHA 

Tagasi
Kas rohelised töökohad on ohutud?
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks