Avaleht / Uudised

Väikekaupluste töötajate tervis

20.11.2018


Euroopa ja ka Eesti majanduses on oluline roll väikestel ettevõtetel (vähem kui 250 töötajat), mis moodustavad 2018. a. Eurostati andmetel 99% kõikidest ettevõtetest. Väikekauplused pakuvad meil tööd seega väga paljudele inimestele, kuid sageli on sealsetes töötingimustes puudujääke.

2016. aastal kontrollis Tööinspektsioon suurte kaubanduskeskuste väikepoodide ja esinduste töötingimusi. Eesmärgiks oli hinnata töötajate ülekoormuse tekkimise võimalusi töös, kus tuleb pikaajaliselt jalgel seista, ühtlasi jälgiti ka tööandja meetmeid ohutegurite vältimisel. Ülekoormust põhjustas enamasti tõik, et tööandja ei luba töötajal istuda ka siis, kui kaupluses kliente ei ole. Lisaks tuvastati, et kaupluste töökohad on tihti sellise paigutuse ja kujundusega, mis ei võimalda töötajale sobivat ergonoomilist tööasendit. Puhkusevõimaluseta ebasobivas asendis töö võib aga otseselt põhjustada tervisehäireid ning suurimat kahju tehakse eelkõige lihastele, luudele ja liigestele.

Kutsehaiguste peamised põhjused

Eesti statistika tööga seotud haiguste osas näitab, et kutsehaiguste ja tööst põhjustatud haigestumiste kõige sagedasem põhjus on puhkepausideta töö, sundasendis töötamine, koormus üksikutele kehaosadele ja lihasgruppidele. Püsti töötades on enim koormatud jalad ja selg. Lisades juurde läbimõtlemata töökorraldusest tingitud stressi, on tervisekahjustuste tekkimine väga tõenäoline.

 „Viimase kontrolli raames tuvastati 81-s kaupluses töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel erinevaid rikkumisi ja hulgaliselt võimalusi töökeskkonna parendamiseks. Töötajasõbraliku ja tervist hoidva töökeskkonna tagamiseks pöörame seetõttu tööandjate tähelepanu praegustel suvekuudel käimasolevas sihtkontrollis just töö- ja puhkeajast kinnipidamisele,“ sõnas Tööinspektsiooni töötervishoiu talituse juhataja Silja Soon.

Töökeskkonna parendamisel pakub väljakutset ka üle-eestiliste kauplustekettide eripära, mille kohaselt koordineerib töökeskkonnaalaseid tegevusi organisatsiooni töökeskkonnaspetsialist, kuid kauplustes kohapeal viivad töötervishoiu- ja tööohutuse poliitikat ellu juhatajad.

Kolm murekohta

„Soovime tööandjate tähelepanu juhtida kolmele teemale – õhutemperatuur töökohtadel, õigel ajal tehtud puhkepausid ja füüsilise ülekoormuse vältimine,“ tutvustas Soon möödunud sihtkontrolli tulemusi.

Ebasoodne sisekliima kaupluste kassades ja laoruumides – peamisteks murekohtadeks on külmal ajal liigne tuuletõmbus ja kaupluse temperatuur. Põhjusteks näiteks kassadele liiga lähedal asuvad automaatselt avanevad uksed või hoone katuse ja seinte puudulikust soojustamisest tingitud liiga madal temperatuur.

„Jahedate ilmadega on oluline jälgida, et pidev automaatne uste avanemine ei jahutaks maha töökohti, mis asuvad välisuste läheduses. Vajadusel tuleks uste ette panna piisava võimsusega õhkkardinad või füüsilised tõkked, mis kaitsevad töötajaid tuuletõmbuse eest. Kui kassade arv võimaldab, võiks külmade ilmade korral jätta välisuste läheduses asuvad kassad kasutusest välja,“ soovitas Soon.

Puhkepausid – kontrollitud kauplustes töötasid inimesed kuni 12-tunnistes vahetustes ning neile oli ette nähtud pool tundi lõunaks (arvestatakse tööajast välja) ja kaks 15-minutilist tööaja sisse arvestatavat pausi, mille töötaja tegi talle sobival ajal. See tingib olukorra, kui töötaja teeb pausi alles siis, kui talle see võimalik on või kasutab pause ühe pooletunnise puhkehetkena. See omakorda tähendab, et töötaja puhkab mitte väsimuse, vaid juba üleväsimuse saabumisel, millest taastumise aeg on ettenähtust juba palju pikem. Nii ei taastu töötaja organism piisavalt ja ülekoormuse oht on ilmne.

„Soovitame tööandjal näha ette pigem lühemad kuid sagedasemad puhkepausid ja määrata ka nende kasutamise täpsem ajavahemik vältimaks üleväsimuse teket ning kindlustamaks töö- ja puhkeaja korrapärase vaheldumise kogu tööpäeva jooksul. See omakorda aitab vältida liigset koormust töötaja jalgadele ning kogu luu- ja lihaskonnale,“ sõnas töötervishoiu talituse juhataja.

Tööandjal on kohustus võimaldada pause puhkamiseks ja/või söömiseks ning vajadusel peab käima teenindajale pausi andmas juhataja. Soovitatav on pauside tegemisega jagada sundasendis töötava inimese (nt kassapidaja) tööpäev osadeks. Lisaks lõunapausile võiks teha ühe puhkeaja ka ennelõunal, sest siis taastub töötaja jaks kiiremini, teine tuleks jätta õhtupoolsemasse aega. Puhkepauside tegemine määratakse organisatsiooni töökorralduses vastavalt läbiviidud riskianalüüsile.

Füüsilise ülekoormuse osas jäävad ettevõtete koostatud riskianalüüsid sageli puudulikuks, sest ei arvestata tööpäeva pikkust, vähest puhkamisvõimalust tööpäeva kestel ning ebasoodsat kehaasendit, korduvaid liigutusi või teatud lihasrühmade ülepingeid jmt põhjustavaid tööülesandeid. Nende teguritega puutuvad igapäevaselt kokku ka väikekaupluste töötajad.  

„Selliste tegurite alahindamine on põhjuseks, miks raske füüsiline töö põhjustab kõige enam kutsehaigusi. Raske füüsiline töö ei tähenda alati otsest rasket füüsilist tööd, vaid pidevat ja pikajalist mõõduka füüsilise koormuse olemasolu. Pidev mõõdukas koormus põhjustab püsivaid ja pöördumatuid kahjustusi lihastes, liigestes ja luudes,“ sõnas Soon.

Viimase kontrolli raames selgus, et 46 kauplustes ei olnud töötajatele korraldatud tervisekontrolli  ning kokku ei olnud käinud töötervishoiuarsti juures 78% väikekaupluste töötajatest. Neist 54% kurtsid aga valusid seljas, jalgades ja ka kätes.

Soovitused tervist säästvaks töökorralduseks:

  • Pikalt püstijalu töötades hinnake objektiivselt ülekoormuse ohtu töötaja jalgadele ja seljale ning võtke kasutusele abinõud ülepinge vältimiseks.
  • Vähendage üle 8-tunniseid tööpäevasid, sest need aitavad kaasa selja- ja jalavalude tekkele.
  • Vaadake üle töökorraldus ja hinnake, kas olemasolevad puhkepausid tagavad töötajate tervise ja töövõime ka päeva lõpuks, sest töötaja peab jääma terveks ka aastate möödudes.
  • Korraldage tervisekontroll töötervishoiuarsti juures ja järgige antud soovitusi, piiranguid ja ettepanekuid.
  • Hankige kauplusesse nõuetekohased esmaabivahendid ja juhendage töötajaid käituma õnnetusjuhtumi korral.

Kokkuvõttes võib öelda, et tööga seotud haiguste vältimiseks tuleb võimaldada töötajale piisava pikkuse ja sagedusega puhkepause. Kasutusele tuleb võtta konkreetsed abinõud ohtlike töökeskkonna mõjude vähendamiseks või vältimiseks ning korraldada regulaarset tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures. Arsti soovitusi tasub kindlasti järgida, sest nende eesmärgiks on töötaja tervise säästmine. 

Autor: tooelu.ee 

Foto: pixabay

Tagasi
Väikekaupluste töötajate tervis
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks