Avaleht / Uudised

Tööle osalisest töövõimest sõltumata

30.08.2017


Paljudel inimestel on haiguste või traumade tagajärjel vähenenud töövõime, kuid mitte töötahe. Uute töösuhete loomine on sellistes tingimustes aga tihtipeale keerukas. Abi leiab Eesti Töötukassast, kes toetab sobiva töökoha leidmisel ja valitud teel püsimisel. Seejuures on teenused suunatud nii töötajale kui tööandjale.

Uue töösuhte alustamine töötukassa abiga

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja Kerstin Hollandi sõnul kasutavad vähenenud töövõimega kliendid palju tavateenuseid ja on märgata huvi ja teadlikkuse kasvu.

„Aastate 2016 ning 2017 võrdluses on kasutatud teenused nii vähenenud kui ka tavapärase töövõimega inimeste puhul sarnased. Kuigi töötukassa toetab vähenenud töövõimega inimeste töö leidmist ja tööl püsimist spetsiaalselt sellele sihtrühmale loodud teenuste abil, on enim kasutatud niiöelda tavateenused nagu nõustamine ning koolitus-väljaõpe,“ selgitas Holland.

Kõige populaarsem teenus eelmisel aastal oli karjäärinõustamine, mis moodustas vähenenud töövõimega klientide seas kõikidest tööturuteenustel osalemistest 23% (3438 osalemist). Sellel aastal on vastav number juuni seisuga 19%. Teisel kohal olid tööotsingu oskuste tõstmisele suunatud teenused (tööotsingu töötuba, tööklubi), mida kokku alustas 2016. aastal 3414 inimest, moodustades 23% kõikidest teenustele sisenemistest. Tänavu on vastav näitaja kerkinud 25%-ile. Populaarsuselt kolmanda koha hõivas erialane väljaõpe 18%-iga (2671), mis on püsinud sarnasel tasemel ka tänavu.

Kerstin Hollandi hinnangul näitab tänane kogemus, et töötukassasse jõudnud vähenenud töövõimega kliendid on üsna teadlikud pakutavatest võimalustest. „Väga hästi ollakse kursis, et töötukassa kaudu saab täiendada oma oskuseid erialakoolituste raames. Spetsiaalselt vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuste kontekstis ollakse üsna kursis tööalase rehabilitatsiooni teenusega. See info on jõudnud inimesteni näiteks arstide kaudu,“ lisas Holland. Tema sõnul on ka mõne tervist puudutava organisatsiooni liikmed üldjuhul keskmisest teadlikumad töötukassa võimalustest.

Millist abi leiab töötukassast?

Valik on suur. Siin on esile toodud valik vähenenud töövõimega inimestele suunatud teenustest.

Abistamine tööintervjuul – kui vajatakse abi mistahes suhtlemistakistuste ületamiseks (näiteks suhtleb inimene vaid viipekeeles, mida tööandja ei valda), korraldab töötukassa juhtumikorraldaja abistamise.

Tööruumide ja -vahendite kohandamine – kui puue või vähenenud töövõime takistavad tööle asumist või senisel ametikohal jätkamist, aitab töötukassa kohandada töökoha ja -vahendid ligipääsetavaks ja kasutatavaks. Tööruumide ja -vahendite kohandamise kulu hüvitatakse tööandjale (kuni 100% ulatuses).

Tööks vajaliku abivahendi tasuta kasutada andmine – kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on puude või vähenenud töövõime tõttu takistatud, annab töötukassa vajaliku abivahendi tasuta kasutada.

Tugiisikuga töötamine – tugiisik aitab töökoha ja -ülesannetega kohaneda ning toime tulla. Ta juhendab ja abistab, kui on raskusi tööleasumisel, töökollektiivi sisseelamisel, tööülesannete mõistmisel või omandamisel.

Kaitstud töö – vähenenud töövõimega inimene saab teha võimetekohast tööd talle sobivas tempos ning keskkonnas, kus on tagatud piisav juhendamine ja abi. Selle vältel valmistatakse ta ette tööle saamiseks avatud tööturul, toetatakse tööle asumisel ja töötamise algusperioodil.

Kogemusnõustamine – see teenus on inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese toetust. Kogemusnõustamise siht on puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Tööalane rehabilitatsioon – see on mõeldud neile, kes vajavad puude või haiguse tõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Sedalaadi toetust võib olla vaja, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid või lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib sellest abi olla motivatsiooni leidmisel ja enesekindluse kasvatamisel.

Tööandja nõustamine ja koolitamine – erivajadustega inimeste tööle võtmisel on võtmetähtsusega tööandja hoiak. Töötukassast saab nõu nende värbamiseks ja koostöö parendamiseks.

Tööandjale tööturukoolituse hüvitamine – kui töötaja on terviseseisundi tõttu pikalt tööülesannete täitmisest eemal olnud ning tööandja on valmis talle pärast ümber- või täiendusõppe läbimist teist tööd pakkuma, hüvitab töötukassa tagantjärele tööandjale 50% ulatuses koolituse kulud.

Arvestades, et töötukassa varasalvest leiab ligi 50 erinevat teenust, ei eelda asutuse nõustajad kunagi klientidelt täielikku teadlikkust erinevatest võimalustest, vaid nõustaja töö tähendabki muuhulgas nende tutvustamist.

Tööandjate suhtumine paraneb

Töötukassa tööotsijate ja tööandjate teenuste osakonna juhataja sõnul märkavad nad tööandjate seas eelarvamusi nagu omandaks vähenenud töövõimega inimene teadmisi ja oskusi aeglasemalt, oleks töökohal vähem efektiivne ning vajaks kindlasti osakoormusega töötamist. „Suurema osa vähenenud töövõimega tööotsijate puhul räägime me tegelikult inimestest, kelle erivajadus ei takista töötamist. Kui ka peaks esinema töötamist takistav asjaolu, siis reeglina on võimalik leida inimesele just tema võimetele vastava töö,“ kommenteeris Holland.

Vähenenud töövõimega inimeste osas on tööandjate suhtumine liikumas paremuse suunas. Üldise tööjõupuuduse tõttu vaatavad tööandjad järjest enam erivajadustega inimeste poole ning on senisest paindlikumad neile sobivate töötingimuste loomisel.

Kuidas alustada?

  1. Kui inimene soovib end töötuna arvele võtta ja kasutada tööotsingutes töötukassa abi, esitab ta töötuna arvelevõtmise avalduse e-töötukassas või pöördub isiklikult sobivasse töötukassa osakonda.
  2. Iga töötukassasse pöörduv klient saab omale isikliku nõustaja, kes tegeleb tema toetamisega kogu sobiva töökoha leidmise protsessi jooksul.
  3. Töökeskse nõustamise jooksul kaardistatakse koos kliendiga, millised on erinevad tegurid, mis takistavad teda täna tööle asumast ning millised on töökoha leidmist soodustavad asjaolud. Mõlemaga haakuvalt tutvustab töötukassa nõustaja kliendile erinevaid teenuseid, mis võiksid sobiva töö leidmisel toetada.
  4. Koos planeeritakse sobivaim tee eesmärgini jõudmiseks ja koostatakse individuaalne tööotsimiskava.

Graafik Artikkel30.08.17infograafika.jpg (134 KiB) Vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv kuu lõpu seisuga  (jpg, 134 KiB)

Lisainfot tasub otsida ka töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee

Tagasi
Tööle osalisest töövõimest sõltumata
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks