Avaleht / Uudised

Lähetatud töötajad tuleb registreerida Tööinspektsioonis

03.02.2017


Eestis tegutsevatel, aga teistes Euroopa Liidu riikides registreeritud ettevõtetel tuleb nüüdsest teavitada Tööinspektsiooni lähetatud töötajatest ja nende töö tegemise kohast. Lähetatud töötaja ei ole aga sama, kes töölähetuses viibija.

Teavitusnõue kehtib alates 17. detsembrist 2016, mil jõustus lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muudatus ning koos sellega ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu töötajate lähetamise jõustamisdirektiiv 2014/67/EL.

Direktiiv kaitseb lähetatud töötajate õiguseid piiriüleselt ja seda ennekõike töötingimuste osas. Lähetatud töötajad on teise riigi ettevõtte palgal ja neile kehtivad selle riigi õigusnormid, samas on seadusega tagatud ka põhiõigused vastuvõtvas riigis – Eestis.

Lähetatud töötajate suhtarvud Euroopa riikides (2014) 

Lisaks toetab direktiiv Euroopa Liidu siseturu toimimist, soodustab teenuste vaba liikumist, edendab ausat konkurentsi ning aitab tuvastada kuritarvitamist ja eeskirjadest kõrvalehoidmist. Tänu direktiivile on Tööinspektsioonil võimalus kontrollida, kas ettevõte teeb Eestis ka tegelikult tööd või piirdub haldustegevusega ning kas lähetatud töötaja on lähetavas riigis tööle võetud.

Lähetatud töötajad on üks haavatavamaid töötajate gruppe: nad tulevad teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ei tunne kohalikku õigust. Informatsiooni kogumine riigis viibivate lähetatud töötajate kohta annab Tööinspektsioonile võimaluse tõhusamalt nende inimeste töötingimuste üle järele valvata ning neid vajadusel abistada.

Töölähetuses viibiv töötaja ei ole lähetatud töötaja

Lähetatud töötaja on inimene, kes saadetakse ajutiselt tööle teise riiki kas teenuse osutamise raames või renditöötajana tööjõudu vahendava ettevõtte poolt. Lähetatud töötaja tööleping võib sisaldada mitut töötegemise kohta, eeldusel, et töökohad on ajutise iseloomuga ja väljaspool töölepingu sõlmimise riiki.

Töölähetuses viibivad töötajad saadetakse tööandja poolt tööga seotud ülesandeid täitma kokku lepitud töötamise kohast kaugemale – kas teise linna või maakonda või välislähetusse. Töölähetus ei kesta üldjuhul kauem kui 30 järjestikust kalendripäeva ning lisaks tööandjapoolse teenuse osutamisele võib lähetuse eesmärk olla ka konverents, koolitus, mess jne, selgitas Tööinspektsiooni peajurist Cady Kaisa Rivera.

Kui palju lähetatud töötajaid on Euroopa Liidus?

Lähetatud töötajate osakaal Euroopa Liidu kogutööhõivest on hetkel 0,7%. Number on aga kiirelt kasvamas, sest viimase viie aasta jooksul on lähetatud töötajate registreerimine pea kahekordistunud.

Statistika järgi kasvas lähetatud töötajate arv Euroopa Liidus 2010.–2014. aastal 45%. Kui 2010. aastal oli neid Euroopa Liidus 1,3 miljonit ja 2013. aastal 1,7 miljonit, siis 2014. aastal oli arv juba 1,9 miljonit.

Keskmiselt kestab Euroopa Liidus lähetus neli kuud. Mõnedes sektorites ja liikmesriikides on lähetatud töötajate osakaal suurem kui teistes. Enim on lähetatud töötajaid ehitussektoris (44%), töötlevas tööstuses (22%), hariduses, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste (13,5%) ning äriteenuste valdkonnas (10%).

Kõige rohkem lähetatakse töötajaid Saksamaale, Prantsusmaale ja Belgiasse, kes kokku võtavad vastu ligikaudu 50% kõigist lähetatud töötajatest. Poola, Saksamaa ja Prantsusmaa omakorda on kolm kõige enam töötajaid lähetavat riiki.

Eestis jõustus lähetatud töötajate registreerimise nõue 17. detsembril 2016.

Kuidas registreerida lähetatud töötajat?

Tööandja peab hiljemalt lähetatud töötaja Eestis töö tegemise alustamise päeval edastama Tööinspektsiooni e-posti aadressile posting@ti.ee järgmised andmed:

  • lähetatud töötaja tööandja nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  • lähetatud töötaja tööandjat esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  • lähetatud töötajate arv, nende nimed ja isikukoodid või sünnikuupäevad;
  • lähetuse eeldatav kestvus ning kavandatav algus- ja lõppkuupäev;
  • tellija ja/või isiku, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, nimi, isiku- või registrikood, tegevusala, elu- või asukoha ja sidevahendite andmed;
  • tellijat ja/ või isikut, kelle juures lähetatud töötaja Eestis töötab, esindava kontaktisiku nimi ja sidevahendite andmed;
  • info selle kohta, millisel tegevusalal lähetatud töötaja Eestis töötama hakkab ja lähetatud töötaja töö tegemise koha aadress.

Töötajate lähetamisega seotud õiguste ja kohustuste kohta loe ka Tööelu portaali vastavalt teemalehelt.

Autor: tööelu.ee

Tagasi
Lähetatud töötajad tuleb registreerida Tööinspektsioonis
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks