Avaleht / Uudised

Euroopa kodanike aasta 2013

29.01.2013Euroopa kodanike aasta 2013 pöörab tähelepanu õigustele, mida kogu Euroopa Liidus saavad automaatselt kasutada kõik ELi kodanikud. Need õigused toovad iga päev kasu kõigile 500 miljonile eurooplasele – ja ka Euroopa majandusele.

Euroopa aasta innustab dialoogi kõikidel valitsussektori, kodanikuühiskonna ja ettevõtluse tasanditel, et saada teada, millisena sooviksite teie kodanikena näha ELi 2020. aastal – selle õigusi, poliitikat ja juhtimist.

Miks just Euroopa kodanike aasta?

ELi kodanike õigused on tagatud Euroopa Liidu lepingu ja seda täiendavate riiklike õigusaktidega. Kui inimesed on oma õigustest teadlikud ja neid kasutavad, on see kasulik neile kui üksikisikutele ning kasu saab ka EL tervikuna – nii majanduslikult kui ka kodanike tugevama toetuse näol ELi projektile.

Euroopa Komisjoni 2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta leiti, et ELi kodanikud ei kasuta oma õigusi täiel määral, sest nad ei ole nendest teadlikud – eelkõige puudutab see õigust liikuda ja elada vabalt teistes ELi riikides.

Samal aastal kutsus Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni üles kuulutama 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks, et sellega innustada arutelusid ELi kodakondsusest ja teavitada ELi kodanikke nende õigustest.

Poliitiline taust

Euroopa kodanike aasta 2013 toimub tähendusrikkal ajal.

 • Aasta enne 2014. aasta eurovalimisi: Euroopa aastaga toetatakse ELi institutsioonide ja riikide pingutusi juhtida tähelepanu valijaskonna hääletamisõigusele ELis ja julgustada inimesi valima.
 • Euroopa kodakondsuse 20. aastapäev: Euroopa kodakondsuse mõiste võeti kasutusele ELi Maastrichti lepinguga, mis jõustus 1993. aastal.
 • Avaldatakse ELi kodakondsuse 2013. aasta aruanne: aruandes käsitletakse olukordi, mil inimesed ei saa kasutada oma õigusi ELis, ning pakutakse välja meetmed selliste takistuste kõrvaldamiseks.

Euroopa kodanike aastal juhitakse tähelepanu eelistele, mille ELi kodakondsus annab kodanikele – neile kui üksikisikutele, tarbijatele, elanikele, õpilastele, töötajatele või poliitikutele.

Väga oluline on üldsuse kaasamine: nagu märkis Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso oma 2012. aasta kõnes liidu olukorra kohta: „Möödas on aeg, kui Euroopa integreerimisel lähtuti kodanike vaikimisi nõusolekust. Euroopat ei saa arendada tehnokraatlike, bürokraatlike ega diplomaatiliste vahenditega. Euroopa peab muutuma üha demokraatlikumaks.” ELi liikmesriikide majandus- ja rahandusprobleemide valguses on vajadus suurendada Euroopa kodanike mõjujõudu ning tugevdada liidu kodanikega arvestavat mõõdet suurem kui eales varem. Iga üksiku ELi kodaniku kaasamine selle kogukonna ja ühiskonna tegevusse, mille osa ta on – seda nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka ELi tasandil –, on demokraatia elujõulisuse ja Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt ülioluline.

Visioon

Mida paremini mõistavad ELi kodanikud oma õigusi ELis ja mida enam nad neid kasutavad, seda kasulikum on see neile kui üksikisikutele, aga ka ELi majandusele ja ühiskonnale.Hästi informeeritud kodanikud saavad aru, et neid seovad Euroopa Liiduga ühised huvid, ja julgevad rohkem osaleda ELi demokraatliku elu kõikidel tasanditel. See on Euroopa kodanike aasta 2013 visioon.

Selle aasta jooksul avaneb inimestele kogu Euroopa Liidus võimalus

 • saada teada, millised on nende õigused ja võimalused, mis käivad kaasas ELi kodanikuks olemisega – eeskätt õigus elada ja töötada kõikjal ELis;
 • osaleda aruteludel, mis käsitlevad takistusi õiguste kasutamisel, ja esitada konkreetseid ettepanekuid nende kõrvaldamiseks;
 • võtta osa ELi poliitikat ja muid teemasid käsitlevatest kodanike foorumitest;
 • valmistuda 2014. aasta eurovalimisteks ja olla tegev ELi demokraatlikus elus.


Võimalikult palju tegevusi leiab aset kodanike endi lähikonnas ning neid korraldavad kodanikud ja kodanikuühiskonna organisatsioonid ise.

Euroopa Komisjon vastutab järgmiste tegevuste eest:

 • teavituskampaania koos mitmekeelse veebilehe, kampaania tööriistade, pressile suunatud teabe ja reklaammaterjalidega;
 • aasta käivitamine meedias (avakoosolek) novembris 2012;
 • ava- ja lõppkonverents ning dialoogid Euroopa volinike ja kõikide elualade kodanike vahel;
 • riiklike, piirkondlike ja kohalike ürituste toetamine kogu ELis.

 

Rohkem infot leiad Euroopa kodanike aasta kohta siit.
 

Allikas: Europa

Tagasi
Euroopa kodanike aasta 2013
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks