Avaleht / Uudised

Otsi ohutegurid, määratle riskid ja leia lahendused

26.02.2016


Kui töötajat häirib müra, segab tõmbetuul, või esineb tõrkeid töökorralduses nagu mittekorras töövahendid, siis pole ta enam nii efektiivne kui töökeskkonnas, kus kõikide ohutegurite ja töö iseloomust tulenevate nõudmistega on arvestatud. Hea ja turvaline töökeskkond saab alguse riskianalüüsist. Kui töötaja näeb ja tunnetab, et turvalisusest ja tervisest töökohal hoolitakse, siis enamasti suureneb tema motivatsioon ning paranevad töötulemused.

Tööandja võib riskianalüüsi teha omal käel või tellida selle teenusepakkujalt. Parim tulemus saavutatakse, kui ettevõttes viivad riskianalüüsi läbi korraga kaks eksperti: ühelt poolt tööandja esindaja, kes tunneb ettevõtet ja selle eripärasid, ning teiselt poolt teenusepakkuja, kes tunneb riskide hindamise metoodikat, vaatab ettevõtte töökeskkonda värske pilguga ning märkab ka neid ohte, mida ettevõtte enda töötajad ei pruugigi tähele panna. Ohtude kaardistamisel toob kasu ka töötajate küsitlemine – neil on kindlasti oma seisukoht nii igapäevastes töösituatsioonides tunnetatavate ohtude osas kui ka ennetusabinõude tõhususe või vajakajäämiste osas.

Riskianalüüsi tegemise praktiline kasu on avastada töötajate tervist ohustavad tegurid enne, kui need jõuavad inimestele ja ettevõttele kahju teha. Riskianalüüs aitab tööandjal välja selgitada, hinnata ja kontrollida tegureid, mis võivad töötajaid töökohal ohustada. Haigestunud või pinges inimese töövõime väheneb ning see mõjutab ettevõtte töötulemusi.

Tööinspektsiooni kommentaar (Rein Reisberg, Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamisosakonna juhataja):

Ettevõttes riskianalüüsi läbi viies tuleb mõelda selgeks kolm küsimusteringi:

Millised on ettevõttes esinevad ohutegurid?

Selgitatakse välja töökeskkonnas esinevad ohutegurid, ükskõik kui tühised need ka ei tunduks, ning seda eraldi iga töökoha raames, sest ohud võivad töölõiguti erineda. Ülevaate saamiseks kirjeldatakse detailselt töötingimusi: ruumide asetust, suurust, töökohtade paigutust, valgustuse ja sisekliima tingimusi, töövahendeid, tööülesandeid, töö üldist korraldust ning vajadusel puhkamise ja pesemistingimusi. Kasuks tuleb ka töökohtade ja tegevuste pildistamine.

Ohutegureid aitab määratleda vaatlusprotokoll (vt. tooelu.ee). Kuna paljude tegurite puhul on teada, millistes väärtustes need tervist ohustavad, on hea mõõta ohutegureid pidevalt mingi ajaperioodi vältel kindla metoodika järgi, et mõõtmistulemused oleksid võrreldavad ning kokku oleks võimalik liita ka doosid (näiteks kiirguse, kemikaalide või müradoosid). Ohuteguriteks võivad olla muu hulgas töötaja asend ning korduvad liigutused. Jälgida ja kirjeldada tuleks ka kuvari taga istuva töötaja tööasendit või loendada liinitöölise teatud laadi liigutuste arvu ajaühikus.

Kui suured on riskid?

Riskide suuruse hindamiseks kasutatakse Euroopas ja Eestis sageli Briti standardis BS 8800 esitatud maatriksit, mis jagab riskid viide tasemesse nende esinemissageduse ja ohtlikkuse põhjal ning ütleb kas ja kui kiiresti tuleb abinõud tarvitusele võtta. Analüüsi oma ettevõtte riske ning määratle neid maatriksi järgi  (vt. tooelu.ee).

Millised on lahendused?

Avastatud puuduste kõrvaldamiseks koostatakse tegevuskava koos ajakava ja kirjeldustega. Vältida tuleks ajutisi lahendusi, tõsisemaid tervisehäireid põhjustavad tegurid tuleks maandada eelisjärjekorras ning eelistada tuleks lahendusi, millest võidab rohkem töötajaid. Kasuks tuleb, kui määratleda, kui tihti vaadatakse riskianalüüs üle.

Autor: Tööelu.ee

Foto avalehel: CANPIX PRESSHOUSE Kalev Lilleorg

Tagasi
Otsi ohutegurid, määratle riskid ja leia lahendused
Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks