Avaleht / Tööandjale / Töötamist toetavad tegevused / Peresõbralik tööandja / Peresõbraliku tööandja märgis

Märgise taotlemise protsess

Viimati uuendatud: 14.03.2017


Taotlejad

Konkursil saavad kandideerida tööandjad:

 • era-, avalikust ning kolmandast sektorist;
 • kellel ei ole maksuvõlga;
 • kes ei ole kriminaal- ega väärteomenetluses karistatud;
 • kes ei ole pankrotis ega likvideerimisel.

Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Piisab kui tööandjal on soov areneda ning vastavat organisatsioonikultuuri rakendada. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini kui kolm aastat.

Protsessi osapooled

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsessis osaleb lisaks tööandjale ka programmi rakendaja poolt määratud assessor, konsultant ja hindaja.

Assessor viib läbi eel- ja vahehindamisi. Assessorid on läbinud eelneva koolituse ja omavad vastavat kogemust. Assessor on objektiivne hindaja, kelle ülesandeks on määrata tööandja peresõbralikkuse algtase ja hinnata tööandja arengut. Assessor võib olla mõne teise programmis osaleva tööandja jaoks konsultant ja vastupidi.

Konsultant nõustab tööandjat meetmete valimisel, tegevuskava koostamisel ja selle rakendamisel.

Hindaja on töökeskkonna arendamise pädevusega konsultant, kelle ülesandeks on lõpp- ja järelhindamiste läbiviimine. Hindaja teeb ettepaneku märgise andmiseks, märgise staatuse muutmiseks või äravõtmiseks.

Taotlemise kirjeldus

Joonis: Peresõbraliku tööandja märgise taotlemise protsessi etapid

Esimene etapp (kuni 2 kuud): Pärast tööandja kandideerimist ja valimist programmi, viiakse assessori eestvedamisel läbi hetkeolukorra analüüs. Selle põhjal tehakse kindlaks programmis osaleva tööandja tase ning arengupotentsiaal. Valituks osutunud tööandja kohustub täitma enesehindamise vormi, osalema eelhindamise tegevustes s.h. vajadusel osalema töörühmades, edastama assessorile juba toimunud uuringute ja küsimustike tulemused ning vajadusel muu mudeli rakendamiseks olulist infot.

Teine etapp (3ndal kuul): Kolmandal kuul pärast peresõbraliku tööandja programmi sisenemist väljastatakse tööandjale algmärgis. Seda saab tööandja oma kommunikatsioonis juba kasutama hakata. Algmärgis näitab, et tööandja on taotlemas peresõbraliku tööandja märgist. Tööandja peab algmärgise saamiseks välja töötama tegevuskava, s.h. valima meetmed, mida plaanitakse rakendama hakata, et soovitud tasemeni (kuld-, hõbe- või pronkstase) jõuda.

Kolmas etapp (4. kuust kuni lõppmärgise saamiseni, kokku 14-32 kuud): Tööandja põhiliseks ülesandeks kolmandas etapis on valitud meetmete rakendamine ja võrgustikuüritustel osalemine. Etapi lõpus hinnatakse saavutatud taset ja koostatakse raport. Hindaja teeb kinnitamisorganile ettepaneku, millise tasemega lõppmärgis väljastada. Etapi lõpus saab tööandja vastavalt oma tasemele peresõbraliku tööandja märgise.

Pärast kolmanda etapi läbimist ja lõppmärgise saamist lahkub tööandja programmist. Organisatsioonile ei pakuta enam aktiivset tuge konsultantide ja võrgustikuürituste näol. Tulemuste püsimiseks koostatakse pärast lõppmärgise väljastamist järgmise perioodi rakenduskava. Korraldatakse programmi viimane koolitus meetmete iseseisvast rakendamisest.

Neljas etapp (1 kuu): Tööandja peab iga kahe aasta tagant märgist uuendama. Selleks viiakse läbi järelhindamine, mille tulemusena otsustatakse märgist uuendada, pikendada või märgis ära võtta.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlejal tuleks sisulist tööd teha kolme aasta jooksul kokku ligikaudu 120 tundi. Tööandja jaoks intensiivsem periood langeb programmiga liitumise algusesse. Meetmete rakendamisega kaasnevat ajakulu on aga raske prognoosida. See oleneb valitud meetmetest ning sõltub, missuguse taseme (kuld, hõbe, pronks) märgist tööandja soovib saada.

Tööandjale ei rakendata sanktsioone peresõbraliku tööandja märgise taotlemise programmi katkestamise korral. Kui tööandja on sunnitud märgise taotlemise katkestama, kuid soovib hiljem programmi jätkata, siis konsultant aitab otsustada, kas on võimalik programmi jätkata pooleli jäänud kohast. Kui programmi jätkamine pooleli jäänud kohalt ei ole võimalik, siis on vaja alustada algusest ning sellisel juhul tuleb tööandjal uuesti programmi kandideerida.

Meetmed

Peresõbraliku tööandja märgise mudeli meetmeid on kokku 153. Kuldtaseme meetmeid on kokku 55, hõbetaseme meetmeid on 48 ja pronkstaseme meetmeid on 50. 

Teemade põhjal on meetmed jaotatud 13-ks kategooriaks:

 1. info liikumine,
 2. järelkasv,
 3. professionaalne toetus ja areng,
 4. suhtlemiskliima,
 5. sünergia ja kultuur,
 6. tunnustamine ja motiveerimine,
 7. tööaeg,
 8. töölepingu lõppemine,
 9. tööpakkumise tegemine,
 10. tööpühendumine ja haaratus,
 11. uuringud,
 12. terviseedendus,
 13. värbamine.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemisel ei pea tööandja rakendama kõiki meetmeid. Konsultant aitab tööandjal olemasolevate meetmete seast valiku teha vastavalt tema potentsiaalile. Arvestatakse ka tööandja soovi, mis tasemega märgist (kuld, hõbe või pronks) soovitakse saavutada.

Tööandja võib peresõbraliku tööandja märgise meetmeid ka iseseisvalt rakendada, näiteks enne konkursile sisenemist või enne järelhindamist kui soovitakse olemasolevat taset muuta (nt pronkstasemelt hõbetasemele). 

Külastusi 3634, sellel kuul 3634

Küsimused ja vastused

 • Kui kaua peresõbraliku tööandja märgise taotlemine aega võtab?
 • Missugused tööandjad saavad peresõbraliku märgise konkursil kandideerida?
 • Kuidas peresõbraliku tööandja märgist taotleda saab?
 • Vaata kõiki küsimusi

Võta ühendust

Teksti suurus

Reavahe suurus

Kontrastsus

Ligipääsetavusest

Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.

Loe lisaks